"คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อ.3 ชั้น 5 นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง มาเป็นประธาน โดยบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพรัอมเพรียงกัน"
[01-08-2019] จำนวนการเข้าชม : 140 ครั้ง