"เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมย่อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับ กัปตัน ปุญณัฐส์ นำพา ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและคุณภาพ บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด พร้อมคณะ ที่มาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด ซึงทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริง โดยบริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับการการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมการบิน"
[17-07-2018] จำนวนการเข้าชม : 662 ครั้ง