"คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันจันทร์ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนมีทักษะภาษาอังกฤษและสอบวัดระดับความสามารถในระดับใช้ได้ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง"
[12-06-2018] จำนวนการเข้าชม : 769 ครั้ง