"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี อาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี และนายพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน" ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยคณบดีทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการลงนามความร่วมมือครั้งนี้"
[07-12-2017] จำนวนการเข้าชม : 1146 ครั้ง