"เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.ดร.ภัทรา สุขะสุขคนธ์ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ภายในคณะได้เข้าร่วมการจัดได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เพื่อจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น“ผู้ประกอบการตัวน้อย” โดยมีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งภายในงานมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว "
[07-06-2017] จำนวนการเข้าชม : 954 ครั้ง