"เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.ดร.ภัทรา สุขะสุขคนธ์ คณบดี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย อาจารย์วสุธิดา นักเกษม และ อาจารย์นุชรา แสวงสุข รองคณบดี ได้เข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ และมี ผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในการทำบันทึกข้อตกลงมีกรอบความร่วมมือดังนี้ คือ
“คณะวิทยาการจัดการ” กับ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จะร่วมมือกันในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
1.ระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลบริการวิชาการ
2.ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ มคอ.3, มคอ.5
3.ระบบสารสนเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
4.ระบบสารสนเทศจัดการความรู้ (KM)
5.ระบบสารสนเทศมอบหมายงานออนไลน์
"
[05-06-2017] จำนวนการเข้าชม : 972 ครั้ง