นักวิชาการเงินและบัญชี นางสายใจ ชุนประเสริฐ

ประวัติและผลงาน


    นางสายใจ  ชุนประเสริฐ
    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
    Email : saijai.c@dru.ac.th   เบอร์โทร : 02 890 1801-3 #3029
    การศึกษา
    • บธ.บ. การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    • บธ.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    • -
    • -

งานวิจัย
2559 :  แนวทางการพัฒนาการเบิก-จ่ายของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จำนวนการเข้าชม : 106 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)