เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น.ส.อรวี การีกลิ่น

ประวัติและผลงาน


    น.ส.อรวี  การีกลิ่น
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    Email : jea_400club@hotmail.com   เบอร์โทร : 089 395 1178
    การศึกษา
    • นศ.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    • ศศ.ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    •
    •

บทความวิชาการ
2559 :  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Camara 360 ของผู้ใช้สมาทร์โฟน

ความเชี่ยวชาญ
-   งานสารบรรณ

จำนวนการเข้าชม : 177 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)