นักวิชาการพัสดุ นายจิตรภานุ ศรีวิเชียร

ประวัติและผลงาน


    นายจิตรภานุ  ศรีวิเชียร
    ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
    Email : jitparnu.s@dru.ac.th   เบอร์โทร : 0956971698
    การศึกษา
    • (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภัฏจันทรเกษม
    •
    •
    •

จำนวนการเข้าชม : 95 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)