นักวิชาการศึกษา น.ส.เจนจิรา  เชื้อประดิษฐ์

ประวัติและผลงาน


    น.ส.เจนจิรา   เชื้อประดิษฐ์
    ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
    Email : chenjira.c@dru.ac.th   เบอร์โทร : 085 124 3523
    การศึกษา
    • ศศ.บ. ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    • ศศ.ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รามคำแหง (กำลังศึกษา)
    •
    •

จำนวนการเข้าชม : 119 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)