นักวิชาการศึกษา นายอัครเดช  เตโช

ประวัติและผลงาน


    นายอัครเดช   เตโช
    ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
    Email : techo_dach@hotmail.com   เบอร์โทร : 089 454 3379
    การศึกษา
    • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    • ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระเจ้า (กำลังศึกษา)
    •
    •

ความเชี่ยวชาญ
-   การบริหารจัดการงานพัสดุ

จำนวนการเข้าชม : 144 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)