นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี

ประวัติและผลงาน


    นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี
    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    Email : pisit.b@dru.ac.th   เบอร์โทร : 094-861-6709
    การศึกษา
    • บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    • วท.ม. วิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    • ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กำลังศึกษา)
    •

งานวิจัย
2561 :  พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย และผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด (2561).การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2560 :  พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา (2560). ตัวแบบสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทความวิชาการ
2561 :  การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย และผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด). 5th RAJABHAT UNIVERSITY NATIONAL & INTERNATIONAL RESEARCH AND ACADEMIC CONFERENCE.
2560 :  ตัวแบบสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (The 7th National and International Graduate Study Conference) “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development” (พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา)

วิทยากร
2561 :  สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เบื้องต้น [8-2-2018]
2561 :  การใช้งาน Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2560 :  Workshop การยื่นขอฝึกงานผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์
2560 :  Mini Workshop การแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น
2560 :  How to developing Search Engine system and Optimize Apache Lucene for web Crawler and Indexing @ Grad ANT.DPU, 2017
2560 :  How to Optimizing Apache Lucene (JAVA) for Indexing and Web Searching (JSP) @ Grad ANT.DPU, 2017
2559 :  การพัฒนาเว็บไซต์ Responsive เบื้องต้นด้วย Bootstrap Front-end Framework.
2556 :  การบริหารจัดการเว็บไซต์ ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2556 :  การจัดการ Banner เว็บไซต์โดยใช้ jQuery

ความเชี่ยวชาญ
-   สื่อการสอน : สอนทำเว็บไซต์ด้วย CodeIgniter
-   สื่อการสอน : สอนทำเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Mysqli
-   สื่อการสอน : สอนทำเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Frontend Framework
-   สื่อการสอน : สอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress
-   สื่อการสอน : สอนทำเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver CS6
-   2017 : กรรมการตัดสินการแข่งขัน Web Application ระดับ ม.4- ม.6 ณ รร.ศึกษานารี กทม.
-   2017 : กรรมการตัดสินการแข่งขัน Web page : Text Editor ระดับ ม.1- ม.3 ณ รร.ศึกษานารี กทม.
-   HTML, HTML5, CSS
-   การแต่งแต่งเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework
-   การพัฒนา Web Application ด้วย WordPress
-   2015 Certificate of Participation : Cisco Night Academy Program 2015 (Security :What you need to know about breach detection)
-   2015 Certificate of Participation : Cisco Night Academy Program 2015 (Data Center : Application Centric Data Center)
-   2015 Certificate of Participation : Cisco Night Academy Program 2015 (Collaboration : workplace Transformation)
-   2015 Certificate :has successfully passed the Information Technology Passport Examination (IP) [สวทช.]
-   เว็บไซต์ส่วนตัว devbanban.com
-   Adobe Photoshop & Adobe Photoshop Lightroom
-   ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และ Process ภาพถ่าย
-   การวิเคราะห์และออกแบบ Database สำหรับ web application
-   การออกแบบและพัฒนาเว็บ Application
-   การใช้งาน MAC OS (OSX)

จำนวนการเข้าชม : 498 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)