นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี

ประวัติและผลงาน


    นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี
    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    Email : pisit.b@dru.ac.th   เบอร์โทร : 094-861-6709
    การศึกษา
    • บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    • วท.ม. วิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    •
    •

งานวิจัย
2560 :  พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา (2560). ตัวแบบสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทความวิชาการ
2560 :  ตัวแบบสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (The 7th National and International Graduate Study Conference) “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development” (พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา)

วิทยากร
2561 :  สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เบื้องต้น [8-2-2018]
2560 :  Workshop การยื่นขอฝึกงานผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์
2560 :  Mini Workshop การแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น
2560 :  How to developing Search Engine system and Optimize Apache Lucene for web Crawler and Indexing @ Grad ANT.DPU, 2017
2560 :  How to Optimizing Apache Lucene (JAVA) for Indexing and Web Searching (JSP) @ Grad ANT.DPU, 2017
2559 :  การพัฒนาเว็บไซต์ Responsive เบื้องต้นด้วย Bootstrap Front-end Framework.
2556 :  การบริหารจัดการเว็บไซต์ ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2556 :  การจัดการ Banner เว็บไซต์โดยใช้ jQuery

ความเชี่ยวชาญ
-   การออกแบบและพัฒนาเว็บ Application
-   Adobe Photoshop & Adobe Photoshop Lightroom
-   PHP Programming & SQL
-   HTML, HTML5, CSS
-   แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษา
-   การใช้งาน MAC OS (OSX)
-   การพัฒนา Web Application ด้วย WordPress
-   การวิเคราะห์และออกแบบ Database สำหรับ web application
-   ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และ Process ภาพถ่าย
-   เว็บไซต์ส่วนตัว devbanban.com
-   2015 Certificate :has successfully passed the Information Technology Passport Examination (IP) [สวทช.]
-   2015 Certificate of Participation : Cisco Night Academy Program 2015 (Collaboration : workplace Transformation)
-   2015 Certificate of Participation : Cisco Night Academy Program 2015 (Data Center : Application Centric Data Center)
-   2015 Certificate of Participation : Cisco Night Academy Program 2015 (Security :What you need to know about breach detection)
-   การแต่งแต่งเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework

จำนวนการเข้าชม : 1855 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)