ความรู้เกี่ยวกับไอที

   
                 นโยบายด้าน IT
  » กรอบนโยบาย IT พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย
  » กรอบนโยบาย IT พ.ศ. 2544 - 2553 ของประเทศไทย
  » แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
   
                 กฎหมายด้าน  IT
  »  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
  »  คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  »  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  »  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551