ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เทอม 2/2561 เปิดให้ประเมินฯ
ตั้งแต่วันที่ 20-02-2019 ถึงวันที่ 31-03-2019

สิ้นสุดการประเมิน เทอม2/2561