Gallery

ปฐมนิเทศบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะนำวิธีการเรียนการสอน กิจกรรม และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี [4 ภาพ]


Share         Top

Faculty of Management Sciences || Phone : 0-2890-1801-8 Ext. 3021
Develop by : pisit bowornlertsutee