Gallery

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี 2562 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการถวายเทียน" ให้กับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร [8 ภาพ]


Share         Top

Faculty of Management Sciences || Phone : 0-2890-1801-8 Ext. 3021
Develop by : pisit bowornlertsutee