KM : (อยู่ระหว่างดำเนินการ)โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับศูนย์ภาษา ด้วยโปรแกรม Ellis Intro
หัวข้อ:   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับศูนย์ภาษา ด้วยโปรแกรม Ellis Intro
บทคัดย่อ/รายละเอียด : (อยู่ระหว่างดำเนินการ)โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับศูนย์ภาษา ด้วยโปรแกรม Ellis Intro
วันที่จัดกิจกรรม : 01-01-1970
สถานที่จัดกิจกรรม :
ไฟล์เอกสารประกอบ :  LC54.pdf
 : 06-06-2012       อ.ประทับใจ  อภิสิทธิ์สุขสันติ