KM : การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างมีแบบแผน
หัวข้อ:   การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างมีแบบแผน
บทคัดย่อ/รายละเอียด :

--ขอแชร์จากประสบการณ์--

การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ทุกคนต้องทำเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนเองทำการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตร์ตราจารย์ นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยการันตีอาจารย์ หลักสูตร และมหาวิทยาลัยว่ามีคุณภาพหรือไม่ เนื่องจากในการประกันคุณภาพการศึกษาก็มีการวัดคุณภาพในเกณฑ์คุณภาพนี้

สำหรับอาจารย์ที่อยากจะทำผลงานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนั้น สิ่งแรกที่ต้องศึกษาก่อนคือ หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่างฯ ตามประกาศของ ก.พ.อ. ถึงระยะเวลาที่เราสามารถยื่นขอตำแหน่งได้ว่ากี่ปี ถึงจะสามารถยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ลักษณะของผลงานวิชาการที่จะต้องจัดทำเพื่อยื่นขอตำแหน่ง (ซึ่งหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีที่ขอยื่นจึงจำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด) เช่น อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะสามารถยื่นขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ต้องมีอายุราชการ 5 ปี ขึ้นไป เป็นต้น 

ซึ่งในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่่งทางวิชาการอย่างมีแบบแผนนั้น ตามเทคนิคมีข้อแนะนำดังนี้

1. ค้นหาตนเองในระหว่างที่ทำการสอนในปีแรกที่เริ่มต้นเป็นอาจารย์ หรือระหว่างเป็นอาจารย์ภายใน 2 ปี ให้รู้ว่าชอบหรือถนัดในรายวิชาใดมากที่สุด แล้วขอหรือเลือกรายวิชานั้นมาเพื่อทำการสอนในทุกปีการศึกษาอย่างน้อยติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา และพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาดังกล่าวไปพร้อมกันในระหว่างจัดทำการเรียนการสอน และทำไปทดลองใช้กับนักศึกษาในทุกครั้งที่มีการสอนในรายวิชาดังกล่าว

2. จัดสรรเวลาไม่ให้กระทบกับการทำงานประจำ(งานที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันในมหาวิทยาลัย) เพื่่อศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเอกสารประกอบการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป และเป็นปัจจุบัน ครอบคุลมกับคำอธิบายรายวิชานั้นๆ ให้ได้อย่างน้อยวันละ 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้เนื้อหาประติดประต่อกัน

3. หาผู้ทรงคุณวุฒิ(พี่เลี้ยง)หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน เพื่อช่วยอ่านและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนไปทุกๆ ครั้งที่มีการปรับใช้ อย่างน้อยตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า

4. ศึกษารูปแบบการจัดพิมพ์เอกสารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยยึดถือตามคู่มือของมหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด

5. ในระหว่างการเริ่มจัดทำเอกสารประกอบการสอน ให้วางแผนจัดทำผลงานทางวิชาการควบคู่กันไปด้วย เช่น เขียนหนังสือ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับวิชาที่จัดทำเอกสารประกอบการสอนแต่เจาะลึกลงไปในประเด็นที่น่าสนใจและเขียนให้ลงลึกไป หรือพัฒนามาจากรายวิชาอื่นที่ทำการสอนอยู่ในแต่ละปี เป็นต้น

6. กรณีที่หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องการให้จัดทำวิจัยต้องวางแผนดำเนินการจัดทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตนเองควบคู่ไปด้วย (ถ้ามี)

7. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะเริ่มยื่นขอตำแหน่งในปีใด และไปให้ถึงตามแผนนั้น และเป็นไปได้ให้ยื่นพร้อมกันทุกๆ อย่าง เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาขอผลงาน

8. ทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นให้ดีที่สุด อย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้ต้องย้อนกลับมาแก้ไขเยอะ

อย่างไรก็ตามในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนั้น คงไม่มีวิธีการที่ตายตัว เพราะแต่ละคนอาจมีรูปแบบการวางแผนที่แตกต่างกัน แต่ที่แนะนำไว้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างผลงานและก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามที่คาดไว้ 

ปล. ในระหว่างที่เขียนบทความนี้ข้าพเจ้าเองก็อยู่ในช่วงรอผลการพิจารณาที่ได้ยื่นขอไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 58 รอลุ้นอยู่เหมือนกันครับ หากผลการพิจารณาออกมาอย่างไรจะมาแชร์ความรู้กันอีกน่ะครับผม

ธัชกร วงษ์คำชัย

7/8/58

วันที่จัดกิจกรรม : 07-08-2015
สถานที่จัดกิจกรรม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ไฟล์เอกสารประกอบ : 
 : 09-08-2015       อ.ธัชกร  วงษ์คำชัย