KM : การจัดการความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
หัวข้อ:   การจัดการความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
บทคัดย่อ/รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยการจัดการ นำโดย อ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 (SAR17) ณ Centara Q Resort จังหวัดระยอง

วันที่จัดกิจกรรม : 31-05-2017
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงแรมเซนทารา คิว ระยอง
ไฟล์เอกสารประกอบ :  km2017.pdf
 : 31-05-2017       กมลศักดิ์   วงศ์ศรีแก้ว