KM : เทคนิคการเขียนหนังสือให้สำเร็จเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
หัวข้อ:   เทคนิคการเขียนหนังสือให้สำเร็จเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
บทคัดย่อ/รายละเอียด :

หนังสือ เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆ คนได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นหนังสือทางวิชาการ หนังสืออ่านเล่น หรือหนังสือให้ความรู้ทั่วไป ซึ่งหากเราเป็นผู้อ่านก็เพียงเลือกหนังสือสื่อเราสนใจมาอ่าน แต่หากมองกลับมา หากท่านต้องการเป็นผู้เขียนเองก็คงยากมากกว่าเป็นผู้อ่าน ซึ่งผู้เขียนเองจะขอมาแชร์เทคนิคในการเขียนหนังสือให้สำเร็จ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประสบการณ์ที่เคยผ่านมาครับ ซึ่งหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายๆ ท่านที่อยากจะใช้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มาว่ากันเลยครับ

เทคนิคการเขียนหนังสือให้สำเร็จเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

1.  วิเคราะห์ตนเอง คือ การวิเคราะห์ตนเองว่าทุกครั้งที่ทำการสอนในแต่ละรายวิชาที่ได้รับมอบหมายนั้น ท่านมีความเข้าใจในรายวิชาหรือในศาสตร์ในมากน้อยเพียงใด ในขณะที่ทำการสอนท่านสามารถถ่ายทอดจากประสบการณ์ของตนเองประกอบกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือไม่ หรือเพียงแค่อาจจากหนังสือหรือตำรา แล้วมาอธิบายให้กับผู้เรียน ซึ่งหากท่านสามารถตีความเรื่องราว เนื้อหาต่างๆ ได้เข้าใจและประกอบกับประสบการณ์ที่มีจะทำให้ท่านมองภาพของหนังสือหรือเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และเป็นไปในมุมมองของตนเอง

2. เรียบเรียงหัวข้อและจัดทำเนื้อหา คือ การเรียบเรียงหัวข้อให้เป็นลำดับตามระดับความยากง่ายของเนื้อหา ซึ่งก็คือการเขียนสารบัญ โดยพยามวิเคราะห์ให้เห็นชื่อบทก่อน หรือหัวข้อใหญ่ที่หนังสือต้องมีและควรจะมีตั้งแต่ 5-9 บท หรือไม่ควรน้อยกว่า 5 บท และพิจารณาลำดับความสำคัญของหัวข้อย่อยในแต่ละบท ซึ่งต้องมีความต่อเนื้องกันจากบทแรกจนถึงบทสุดท้าย และตอบวัตถุประสงค์ของหนังสือที่ต้องการเขียน และเนื้อหาในหนังสือบทท้ายๆ ต้องสามารถบอกแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้หรือตอบโจทย์สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าอย่างน้อย 2 ปี หรือจากนั้นดำเนินการเขียนเนื้อหาในแต่ละบท ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลาในการจัดทำ

3. นำไปทดลองสอน คือ นำเนื้อหาในขั้นตอนที่ 2 ที่ได้จัดทำเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้จริงกับนักศึกษาที่เราได้ทำการสอน เพื่อให้รู้ว่าเนื้อหาหรือหัวข้้อที่เราได้จัดทำนั้นมีขาดตกบกพร่องไป หรือต้องเพิ่มเติมอะไร หรือต้องตัดเนื้อหาอะไรที่ไม่สำคัญ หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อในแต่บทให้ไปอยู่บทอื่น เป็นต้น

4. ปรับปรุงหัวข้อและเนื้อหา คือ เมื่อเราได้ทำการทดลองใช้หนังสือ ก็ทำการสรุปและปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5. นำไปจัดทำเป็นเล่มให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบ คือ การนำต้นฉบับที่ได้จัดทำขึ้นจากที่เราได้นำไปทดลองสอน และนำมาปรับแก้ไขแล้วนั้น ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเราช่วยตรวจสอบเนื้อหาดูอีกรอบ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

6. ปรับปรุงตามคำแนะนำ คือ การนำสิ่งที่ผู้เชี่ยวให้คำแนะนำมาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ 

7. ส่งตีพิมพ์ที่สำนักพิมพ์ คือ เป็นการส่งต้นฉบับหนังสือที่ได้จัดทำขึ้นมาไปให้สำนักพิมพ์ตีพิมพ์

8. เผยแพร่อย่างน้อย 4 เดือน คือ กรณีที่ต้องการนำหนังสือส่งขอผลงานทางวิชาการต้องผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 4 เดือน

7. ส่งยื่นขอตำแหน่งวิชาการ 

ปล. ในเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้น เทคนิคที่ 1 และ 2 นั้นท่านจะต้องสามารถวิเคราะห์ตนเอง และเข้าใจในความสามารถของตนเอง และสามารถเรียบเรียงเนื้อหา ใน 2 ขั้นตอนนี้ ประสบการณ์ที่ท่านสั่งสมมาจะช่วยท่านได้ดีมากในส่วนของการจัดทำหนังสือที่ต้องการเนื้อหาลุ่มลึก 

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละขั้นตอนก็มีความสำคัญและต้องใช้ความพยายามของผู้เขียนเองเป็นที่ตั้ง และอย่าย่อท้อกับอุปสรรคต่างๆ ทำอย่างต่อเนื่อง และท่านจะสามารถสร้างหนังสือวิชาการ ที่มีคุณภาพได้แน่นอนภายใน 1-2 ปี

ธัชกร วงษ์คำชัย

วันที่จัดกิจกรรม : 04-05-2017
สถานที่จัดกิจกรรม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ไฟล์เอกสารประกอบ : 
 : 04-05-2017       ธัชกร  วงษ์คำชัย