KM : การจัดการความรู้เรื่องการวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ
หัวข้อ:   การจัดการความรู้เรื่องการวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ
บทคัดย่อ/รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาคณะจัดโครงการ การจัดการความรู้เรื่องการวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ โดยผู้มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการคือ รศ.วรารัตน์ เขียวไพรี และอาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน เป็นผู้ดำเนินรายการหลักและมีอาจารย์ผู้สนใจในคณะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังนี้  

สกัดองค์ความรู้จากการดำเนินการจัดการความรู้ ประเด็น การวิจัย

เรื่อง การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

แนวทางปฏิบัติ

1. ศึกษา คู่มือ ข้อกำหนด และคำแนะนำ ของวารสารที่จะลงตีพิมพ์เพราะของเขตเนื้อหางานวิจัยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดพิมพ์ของแหล่งเผยแพร่

2. เลือกวารสารที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล อินเตอร์เน็ต เพราะเป็นวารสารที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถประกันคุณภาพได้ของผลงาน

3.ใช้ภาษาที่มีความเป็นมาตรฐาน มีความเป็นวิชาการ

4.หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสลับไปมา นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยที่สุด

5.ลำดับเนื้อหาให้ เป็นไปตามรูปแบบ และเขียนให้มีความต่อเนื่อง

6.มีความทันสมัย และวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิด และทฤษฎีที่เหมาะสม

7.มีการเสนอกรอบแนวคิด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นๆ ที่น่าสนใจ

8.ทบทวนการใช้ภาษา และวิธีเขียนให้ถูกต้อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพิสูจน์ อักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

9.มีการค้นคว้า อ้างอิง จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และน่าเชื่อถือได้

 

10.การวางแผนในเรื่องระยะเวลา เมื่อต้องการส่งบทความไปยังกองบรรณาธิการของวารสาร เนื่องจากการประเมินคุณภาพของบทความมีกระบวนการที่ต้องการใช้เวลาในการดำเนินการ

วันที่จัดกิจกรรม : 05-06-2016
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏธนบุรี
ไฟล์เอกสารประกอบ :  km-research.doc
 : 08-06-2016       กมลศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว