KM : การจัดการความรู้เรื่องการผลิตเอกสารประกอบการสอน
หัวข้อ:   การจัดการความรู้เรื่องการผลิตเอกสารประกอบการสอน
บทคัดย่อ/รายละเอียด :

การจัดการความรู้เรื่องการผลิตเอกสารประกอบการสอน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 โดยความร่วมมือระหว่างคณาจารยืที่มีประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการหลายท่าน เช่น รศ.วรารัตน์ เขียวไพรี ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น ผศ.วัฒนชัย ชูมาก ผศ.ประภาพิทย์ อินทรชัย ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย และอาจารย์แอนนา พายุพัด ที่ได้ส่งหลักฐานคำขอตำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว โดยมีคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดจากการสนทนาพูดคุย ถูกถอดออกมาเป็นตัวอักษรผ่านไฟล์แนบด้านล่างนี้

วันที่จัดกิจกรรม : 10-11-2015
สถานที่จัดกิจกรรม : จังหวัดนครปฐม
ไฟล์เอกสารประกอบ :  textbook.docx
 : 08-06-2016       กมลศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว