KM : เทคนิคการสอนสูู่การเป็น อาจารย์มืออาชีพ
หัวข้อ:   เทคนิคการสอนสูู่การเป็น อาจารย์มืออาชีพ
บทคัดย่อ/รายละเอียด :

เทคนิคการสอนสูู่การเป็น อาจารย์มืออาชีพ  

โดย  ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง

ประกอบด้วยหัวข้อ

  1. ความจำเป็นในการเลือกใช้เทคนิคการสอน
  2. เทคนิคการสอนในอุดมศึกษา
  3. รูปแบบเทคนิคการสอน 

สามารถดูเทคนิคการสอนสู่การเป็นอาจารย์มือาชีพได้ตามไฟล์เอกสารประกอบ

วันที่จัดกิจกรรม : 21-07-2015
สถานที่จัดกิจกรรม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ไฟล์เอกสารประกอบ :  kmDR.Sittichai.pdf
 : 26-08-2015       อ.ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง