KM : วิธีการจัดเตรียมรูปภาพสำหรับใช้ประกอบเอกสารหรือหนังสือ สำหรับส่งสำนักพิมพ์
หัวข้อ:   วิธีการจัดเตรียมรูปภาพสำหรับใช้ประกอบเอกสารหรือหนังสือ สำหรับส่งสำนักพิมพ์
บทคัดย่อ/รายละเอียด :

 การจัดเตรียมไฟล์รูปภาพ เพื่อใช้ประกอบเอกสารประกอบการสอน หรือหนังสือต่างๆ นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดทำต้นฉบับต้องให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการเรียบเรียงข้อความเนื้อหาต่างๆ ภายในเอกสารต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งหากรูปภาพที่ใช้ประกอบนั้นไม่มีความคมชัดหรือความละเอียดของภาพไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่อการพิมพ์แล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่ชัดเจนและไม่สวยงาม 

       ในที่นี้จะแนะนำการจัดเตรียมไฟล์รูปภาพต้นฉบับเพื่อนำมาประกอบการจัดทำเอกสารหรือหนังสือดังนี้

             การจัดทำรูปภาพต้นฉบับ 

                   1.1 รูปภาพที่เป็นสี ควรใช้นามสกุล .tiff หรือ .eps กำหนดค่าความละเอียดของรูปภาพ (Resolution) อย่างน้อย 300 pixels/inch ในโหมด CMYK เพื่อให้คุณภาพของไฟล์รูปภาพดี

 

                   1.2 รูปภาพที่เป็นขาวดำ ควรใช้นามสกุล .tiff หรือ .eps กำหนดค่าความละเอียดของรูปภาพ (Resolution) อย่างน้อย 150 pixels/inch ในโหมด grayscale เพื่อให้คุณภาพของไฟล์รูปภาพดี

            เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ไฟล์รูปภาพที่นำมาใช้ประกอบเอกสารต่างๆ มีคุณภาพดี และพร้อมที่จะนำไปพิมพ์ทั้งส่งโรงพิมพ์หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ ก็ทำให้ได้คุณภาพของรูปภาพออกมาได้อย่างมีคุณภาพและชัดเจน

วันที่จัดกิจกรรม : 13-11-2014
สถานที่จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ไฟล์เอกสารประกอบ : 
 : 13-11-2014       ธัชกร  วงษ์คำชัย