กิจกรรมทั้งหมด

ยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อ.3 ชั้น 5 นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง มาเป็นประธาน โดยบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพรัอมเพรียงกัน : [07-12-2021]
ประมวลภาพกิจกรรม
ยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อ.3 ชั้น 5 นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง มาเป็นประธาน โดยบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพรัอมเพรียงกัน : [07-12-2021]
ประมวลภาพกิจกรรม
a : [24-04-2021]
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะนำวิธีการเรียนการสอน กิจกรรม และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [20-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมหลักเกณฑ์ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561) เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ : [20-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี 2562 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการถวายเทียน" ให้กับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร : [01-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน : [01-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเปิดบ้านสีชมพู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง : [01-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ อาคารเรียนรู้ตลาดน้ำสองคลอง ตลิ่งชัน ชั้น 2 วัดตลิ่งชัน กรุงเทพ : [01-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงศ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมพิธีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [01-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เรื่อง การพัฒนาธุรกิจเครื่องประดับและสร้างอัตลักษณ์สินค้า พร้อมศึกษาดูงานวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 : [01-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อ.3 ชั้น 5 นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง มาเป็นประธาน โดยบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพรัอมเพรียงกัน : [01-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการและสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันและรร.วัดตลิ่งชัน​ พูดคุยวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย​ โดยมีตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเป็นเวทีในการแสดง : [01-08-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย อ.ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับทางศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 11 พ.ค. 2562 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ บรรยายโดยวิทยากร คุณสิรินทร ชุมวรฐายี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าอบรมในครั้งนึ้ : [13-05-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการวิพากษ์รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกุยบุรี โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท : [13-05-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย อ.ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมและมาตรดารรองรับประเทศไทย 4.0 ให้กับทางศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 4 พ.ค. 2562 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ บรรยายโดยวิทยากร อ.ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าอบรมในครั้งนึ้ : [13-05-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทำบันทึกข้อตกลงคสามร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ความรู้ ทักษะ แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านการบริการโลจิสติกส์ ระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ และสนับสนุนนักศึกษาหรือบุคลากรปฏิบัติงานแก่ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้เชิงปฏิบัติจริงที่กำหนดไว้ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ สนับสนุนบุคลาการด้านวิจัย ด้านทุนการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.กริช ภัทรภาคิน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี อ.ชมพรรณ จันทิมา รองคณบดี อ.วรพจน์ แสงสว่างรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ อ.บัณฑิตา สุขเจริญ และ อ.วรพงศ์ โพล้งอยู่ อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ ผู้อำนวยการ และ คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกลุ่มบริษัท ทิฟฟ่า และ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ : [03-05-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากร และศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับวิทยากร ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ และคุณธนวรรณ มานะศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง : [03-05-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
ผศ.ดร.ยุวลักษ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ : [03-05-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง" ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงานและต้อนรับท่านวิทยากร ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ โดยมีอาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง : [03-05-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ เข้าสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ลานพิกุนจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงานและสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสืบไป : [23-04-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทำบุญปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน ร่วมด้วย รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ : [23-04-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:30-16:30 น. : [23-04-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในวันที่ 4-5 เมษายน เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนอาคารปริยัติธรรมชั้น 2 ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เจ้าของโครงการ : อ.ดร.ลลิตา พ่วงมหา คณะทำงาน : ผศ.ประภาพิทย์ อินทรชัยและ อ.ประพัฒน์ เขียวประภัสสร วิทยากร : ผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวานิช และอ.นุชรา แสวงสุข : [23-04-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ร่วมกับ Coaching รุ่นที่ 3 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 2122-2124 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ : [15-03-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศผลรางวัล “โครงการประกวดมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 นำโดยอาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานต่อไป : [15-03-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน 253 255 256 อาคาร 2 ชั้น 5 โดย อาจารย์ประพัฒน์ เขียวประภัสสร ในการนี้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเข้าร่วมฟังการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง : [15-03-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน 252-254 อาคาร 2 ชั้น 5 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นำโดย อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตร ร่วมด้วยอาจารย์ในหลักสูตร ในการนี้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเข้าร่วมฟังการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง : [15-03-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2562 ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร นำโดย อ.ดร.อารยา เกียรติก้อง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวศิริพร กลิ่นคำหอม นักวิชาการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนการจัดการเพชรเกษม : [15-03-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2562 สาขาการจัดการโลจิสติกส์จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานที่ บริษัท โอสถสภา จำกัด ขอบคุณ คุณอัจฉรา แซ่ตั้งและน้อง ไก์ น้องเพยๆ ทีม M GIRLD ทุกท่านที่ให้ความรู้และสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ในครั้งนี้..และขอขอบพระคุณ อ.วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี : [15-03-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่องทักษะเพื่อการทำงานในองค์กรสื่อสารมวลช (ปัจฉิมนิเทศ) นำโดยอาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ : [22-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่อง การตลาดดิจิตอล โดยวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ P80 มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการนี้ อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ อาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์บุญชู สงวนความดี และอาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวนิช ให้การต้อนรับทีมวิทยากรและนำนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ : [22-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบัญชีและเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักบัญชีในยุคThailand 4.0 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีวิทยากรคุณ กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ และคุณทิพย์วดี ภูมิพันธ์ ให้เกียรติมาบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ ในการนี้มีนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง : [15-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย โดยผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-17.30 น. โดยวิทยากร ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการนี้ อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และมีอาจารย์ในสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง : [15-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดโครงแข่งขันทักษะทางการตลาด (BRU Marketing Challenge 2019) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำนักศึกษา 5 ท่าน ในสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมแข่งขันได้ลำดับที่ 12 จาก 60 ลำดับ ที่เข้าร่วมประกวด : [15-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บุคลิกภาพเพื่อนักนิเทศศาสตร์" นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ในวันพุธที่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ในการนี้อาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง : [15-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ โดยความร่วมมือของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์กัลยานี เลื่องสุนทร อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพและเส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่” ประจำปี 2561 ในวันพุธที่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องเรียน 252-254 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรเข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง : [15-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิชาชีพบัญชีสู่ AEC ของนักศึกษาภาคปกติรุ่น 59 กลุ่ม 53 รุ่น 60 กลุ่ม 50 และรุ่น 61กลุ่ม 40 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 120 คน ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง : [15-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ DRU TEST ในวันที่ 9 และ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 ในการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมโดยพร้องเพรียง : [10-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนยื่น TAX ของนักศึกษาภาคปกติรุ่น 59 กลุ่ม 58 รุ่น 60 กลุ่ม 34 และรุ่น 61 กลุ่ม 28 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ : [10-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์ ดร. อารยา เกียรติก้อง นางสาวศิริพร กลิ่นคำหอม และนางสาวเจนจิรา เชื้อประดิษฐ์ ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ : [10-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในส่วนของการออกอากาศรายการ ห้องตัดต่อหลังการผลิตรายการ และเข้าร่วมชมรายการสด "สถานีประชาชน" ซึ่งนักศึกษาได้ทั้งประสบการณ์และความรู้ในการผลิตรายการเพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต : [07-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ช่อง 7HD เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์จากทีมงานมืออาชีพ และได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางหลักสูตรขอขอบคุณช่อง 7HD ที่ให้ความรู้ และคำแนะนำแก่นักศึกษา รวมถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยค่ะ : [07-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ เริ่มดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ โดยจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิชาการครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยในเดือนเมษายน 2562 และเผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2562 นี้ : [04-02-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้เรียนเชิญ อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร อ.สุวรรณา รุจิโมระ อ.ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โดยการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม : [24-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นำโดย อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหารสมุทรปราการ และบริการชุมชน ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี 1 ( สป.9507 ) อาคาร 9 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีคุณพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร : [23-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ และอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ในการนี้มีนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง : [21-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ อบรมเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อมัคคุเทศก์น้อย ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตชนบท ระหว่างวันที่19-26 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน นำโดยอาจารย์ชมพรรณ จันทิมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ในการนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ : [21-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประชาสัมพันธ์และ ร่วมด้วยนางสาวเจนจิรา เชื้อประดิษฐ์ และนางสาวศิริพร กลิ่นคำหอม นักวิชาการศึกษา ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น : [17-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนักศึกษาภาคพิเศษรุ่น พ58/18 จัดกิจกรรมทำสิ่งดีๆก่อนสำเร็จการศึกษาโดยบริจาคอุปกรณ์การเรียน ของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กๆ ในโครงการแบ่งปัน สานฝัน เพื่อน้อง ณ โรงเรียนโคกสำโรง จ.สุพรรณบุรี : [17-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รองคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง : [17-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดกนำโดย อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประชาสัมพันธ์และ ร่วมด้วยนางสาวศิริพร กลิ่นคำหอม นักวิชาการศึกษา ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม : [17-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่9 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดกนำโดย อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประชาสัมพันธ์และอาจารย์ชมพรรณ จันทิมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.อารยา เกียรติก้อง อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และอาจารย์อุษา จูฑะสุวรรณศิริ ประธานหลักสูตรบัญชี ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ : [17-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประชาสัมพันธ์ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.อารยา เกียรติก้อง อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร : [17-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจจำนวนมาก #โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย #รับสมัครเรียน62 #DEK62 : [17-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ณ ลานพิกุลจัน ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [02-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 2562 ของคณะ มีการสอยดาวจับฉลากของขวัญ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน : [02-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ณ โรงอาหารอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [02-01-2019]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.อารยา เกียรติก้อง อาจารย์ภูธร กอดแก้ว เข้าแนะแนวการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง : [27-12-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ตัวแทนจากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมและมอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และกล่าวขอบคุณที่ทางคณะส่งบัณฑิตเข้ามาฝึกงาน ณ ห้องคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [27-12-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาหลักสูตรบัณชีบัณฑิต เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงสำหรับนักบัญชี จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักศึกษา รุ่น 59 กลุ่ม 58 และรุ่น 59 กลุ่ม 33 เข้าร่วมอบรบโดยพร้อมเพรียง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4 : [25-12-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นำนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้าประกวดแผนการตลาดในรูปแบบ Marketing Plan Contest โครงการ 11 By A.P. Honda ณ โรงอาหาร อาคาร 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ : [25-12-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้จัดทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ณ ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยในพิธีมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยการจัดการ และคุณประยุทธ มณีโชติ นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ : [25-12-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วยรองคณบดี ประธานหลักสูตร และได้รับเกียรติจากคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดีและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย : [25-12-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ สวนสาธารณะคลองลัดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน รับหน้าที่ดูแล VVIP &VIP งานBike อุ่นไอรัก เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง #เรียนที่เราได้ปฏิบัติจริง #หลักสูตรอุตสาหรรมบริการ #รับสมัครนักศึกษาใหม่ www.dru.ac.th #https://manage.dru.ac.th : [11-12-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
สถาบันฝึกอบรมวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย (DRONE ACADEMY THAILAND) โดยคุณจรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี และ อ.ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เพื่อปรึกษาหารือการร่วมมือในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 #คณะวิทยาการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี https://manage.dru.ac.th/index.php Drone Academy - Drone Pilot & Research School : [16-11-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมอบรม “การจัดการความรู้(KM)ด้านเทคนิคการสอน” ให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา : [15-11-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับการกล่าวต้อนรับเป็นอย่างดีจาก อ.ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทีมงาน ในการนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 : [15-11-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-14 พฤจิกายน 2561 นำโดยผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยรองคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเสาวนาในการอบรมในครั้งนี้ : [15-11-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อวิดีทัศน์จาก สกว. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ร่วมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ : [02-10-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 - 14.00 น. ที่ผ่านมา หลักสูตรบัญชีบัญฑิต นำโดย อาจารย์อุษา จูฑะสุวรรณศิริ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "ภาษีในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องเรียน 266 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และภายในงานมี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธิเปิด : [10-09-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 นำโดย อ.ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ประธานหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้แก่ 1.รศ. ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ 2.รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต 3.ผศ. ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ 4.ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ และ 5. อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ในการนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานในโครงการดังกล่าว : [31-08-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อวีดิทัศน์ ภายใต้ชื่อทีม DRU LISM (ดีอาร์ยู ริซึม) มีัสมาชิกในทีม 3 คน ได้แก่ 1. นางสาวนันทิดา สุขเจริญ 2. นายทศพล ฉิมวัย 3. นายธนนธรณ์ น้อยดีธพัทธ์ https://www.youtube.com/watch?v=xepHYqm1uyc : [30-08-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ ตลาดน้ำ2คลอง วัดตลิ่งชัน โดยนางมุกดา ไทยหอม ประธานสภาฯและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวทวิทยาขลัง อธิการบดีฯ ได้ร่วมลงนาม ในการนี้นางวรนุช นุ่มน้อยฝ่ายพัฒนาสังคมชำนาญการและนางสาวเฉลิมศรี ระดากุล ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ/ปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ(พอช.) พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานครร่วมเป็นสักขีพยาน : [27-08-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ FMS Freshy Day 2018 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ประธานหลักสูตร ผู้ประสานสาขาวิชา พร้อมทั้งนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ : [27-08-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทางสาขาการตลาดได้รับความร่วมมือจากบริษัท AP HONDA มาบรรยายแผนการตลาด Marketing Plan Contest ครั้งที่ 11 โดยมีนักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ครับ : [24-08-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี 2561 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการถวายเทียน : [31-07-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา นศ.รุ่นสป.58/16 ซึ่งมี อาจารย์ชฎากาญจน์ เจริญรบ เป็นที่ปรึกษาโครงการ แบ่งผลกำไรที่ได้จากการลงสู่ภาคปฏิบัติในรายวิชา "การปฏิบัติงานวิชาชีพ" โดยมอบเป็นทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องภาคปกติ ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงินจำนวน 10,356 บาท โดยมีคณบดี ผู่ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย เป็นผู้รับมอบในวันพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทางคณะวิทยาการจัดการจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และจะดำเนินการพิจารณามอบทุนการศึกษาให่แก่นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ในลำดับถัดไป : [23-07-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในองค์กรให้กับศาลแขวง จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดย ผศ.ธัชกร วงษ์ชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์สาโรจน์ นราศรี รองอธิการบดี ร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ฏายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี ร่วมด้วยอาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุวิมล มหากิจศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าเยี่ยมเยือนการจัดอบรมและกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยด้วย : [23-07-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมย่อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับ กัปตัน ปุญณัฐส์ นำพา ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและคุณภาพ บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด พร้อมคณะ ที่มาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด ซึงทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริง โดยบริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับการการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมการบิน : [17-07-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในองค์กรภาครัฐ แก่ข้าราชการศาลแขวงสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี ร่วมด้วยอาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งโครงการนี้มี อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับผู้เข้าอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ : [09-07-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมบัตรมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 2 โดยมีพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย รองคณบดี คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ : [05-07-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยรองคณบดี และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ ผศ.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ กรรมการ และอาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ : [05-07-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดยอาจารย์จริยา ตันติวราชัย ประธานหลักสูตร โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นพปฎล ธาระวานิช ประธานกรรมการ อาจารย์นับทอง เวศนารัตน์ กรรมการ และอาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ : [15-06-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. นำโดยอาจารย์ ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ประธานหลักสูตร โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี กรรมการ และ๓. อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ : [14-06-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดยอาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ อ.ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ กรรมการ และ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิดกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ : [13-06-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยา อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดยอาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร ประธานหลักสูตรบัญชี โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ กรรมการ และ ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ : [13-06-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันจันทร์ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนมีทักษะภาษาอังกฤษและสอบวัดระดับความสามารถในระดับใช้ได้ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง : [12-06-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ นำโดยอาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดี โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ประธานกรรมการ อาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ กรรมการ และ ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ : [11-06-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการ อาจารย์วรรณพร จิตรสังวรณ์ กรรมการ และอาจารย์นิศากร เถาสมบัติ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ : [08-06-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ นำโดยอาจารย์ลลิตา พ่วงมหา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานกรรมการ อาจารย์เขมนิจ มาลาเว กรรมการ และอาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ : [08-06-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 SAR 18 ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค และ 1 มิ.ย 2561 ณ Centara Q Resort จังหวัดระยอง : [30-05-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดทำแผนงานกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561 ณ ภูสิงห์ รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำโดยผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และคณะกรรมการนักศึกษาภาคพิเศษ และสโมสรนักศึกษาภาคปกติ 2560 สโมสรนักศึกษาภาคปกติ 2561 สภานักศึกษา 2560 สภานักศึกษา 2561 ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2561 และให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมด้วย : [24-05-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักการเขียนแบบคำบรรยายลักษณะงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 2561 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด Job Description : JD ในสายงานของบุคลากรในองค์กร โดยคณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี , อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ, อาจารย์กัลยานี เลื่องสุนทร หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวเจนจิรา เชื้อประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน : [24-05-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2561คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว”ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมอยุธยา ริเวอร์ วิว เพลส โดยมีท่านวิทยาท่าน รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ และรศ.ดร.ทิวัฒน์ มณีโชติ เป็นวิทยากรในโครงการนี้ซึ่งคณะฯ จัดโครงการนี้ต่อเนื่องยาวนานถึง 5 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือนกว่า ซึ่งในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลักดันให้คณาจารย์มีผลงานและตำแหน่งทางวิชาการ โดยในครั้งนี้ มีท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย ได้กล่าวคำเปิดงาน และได้รับเกียรติจากท่านรักษาการอธิการบดี มาเป็นประธานในงานนี้ : [27-04-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ และรศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ : [30-03-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเพื่อคุณภาพชีวิตพี่สู่น้อง ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยมีอาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน : [30-03-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพและเส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่" ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณจตุพล ชมภูนิช มาให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีท่านรองอธิการบดี อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยท่านคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง : [30-03-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 5 มีนาคม 2561 คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ นางสาวสริตา พุฒิวิสารทภาคย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange" ระหว่างวันที่ 19 - 28 มีนาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น : [16-03-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การจัดการความรู้คู่คุณธรรม ครั้งที่ 1 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกการจัดการ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง : [14-03-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพิศาล แสงจันทร์ และคุณทายาท เดชเสถียร หรือคุณบอลคุณยอดจากรายการหนังพาไป มาถ่ายทอดประสบการณ์จองและความรู้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ในครั้งนี้ และในการนี้รองคณบดี อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ได้มอบของที่ระลึกให้วิทยากรทั้งสองท่าน : [13-03-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้เชิญคุณพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มาอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 2- 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สป. 4304 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ จาการใช้งานจริง : [20-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-17.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ ในวันวิทยาการจัดการครั้งที่ 13 ณ โรงอาหาร อาคาร 2 ซึ่งภายในโครงการเปิดโอกาสน้องๆนักศึกษาหลายสถาบันเข้าร่วมแข่งขัน ในปีนี้มีทีมแข่งขันจากทั่วประเทศ ถึง 18 ทีม ที่มาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมท่านอาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา อาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และนักศึกษาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง : [15-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่อง Dangerous goods regulation for air transportation : เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่อง Dangerous goods regulation for air transportation เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายทางอากาศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายใต้การจัดโครงการของอาจารย์บัณฑิตา ทับทวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลจิสติกส์ : [15-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ : เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้งานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที 13 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ โดยมีท่านคณบดี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งท่านอาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ นักศึกษา เข้าร่วมงาน กันโดยพร้อมเพรียง : [15-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี : คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี ในงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13 โดยจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 50ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยภายในงานมีน้องๆจากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ : [15-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย พร้อมด้วย อาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ และอาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวนิช ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนจำนวนมากจากโรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง : [15-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเส้นทางอาชีพในสายงานโลจิสติกส์ : เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเส้นทางอาชีพในสายงานโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากร มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การทำงาน ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกใบสมัครงาน การเตรียมตัวหลังจากจบการศึกษา การใช้ชีวิตในการทำงานจริง เป็นต้น โดยการจัดโครงการของท่านอาจารย์กมลทิพย์ โตเมศน์ : [15-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยภายในการมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น โครงการอบรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร การออกบูธ ของบริษัทชั้นนำมากมาก รวมถึงร้านค้าของศึกษาโปรแกรมต่าง ๆ โดยมีพิธีเปิดเวลา 10.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี ท่านอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยท่านคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่รวมถึงนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ : [15-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา ฝ่ายระบบงานสนเทศ คณะวิทยาการจัดการได้จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.แนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ โดยคุณพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว : [14-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress เบื้องต้น ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในงาน "วันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 13 โดยมีวิทยากรคือ คุณพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress พร้อมทดลองปฏิบัติ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิปวีดีโอย้อนหลัง : https://goo.gl/ieYzsX : [13-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพและเส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่" ประจำปี 2561 โดยได้เกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยท่านคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง : [12-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาดัง เพราะอาจารย์สอนดี พิสูจน์จากการกวาดรางวัลมามากมาย กับนักศึกษาการตลาดของเรา ภายใต้การควบคุมทีมของอาจารย์กรวิทย์ ต่ายกระทึกที่นำทีมนักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันสุดยอดนักขายไปอินเตอร์ ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1.รางวัลชมเชยจากการแข่งขันสุดยอดนักขาย 2.รางวัลชมเชย 2 ทีมจากการประกวดแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และ 4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ #รับสมัครนักศึกษา #การตลาด #ค่าเทอมไม่แพง #รับเด็กซิ่ว #รับตรง : [12-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผลงานให้เสร็จเร็วและผ่านภายในครั้งเดียว” ครั้งที่ 3 โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านรศ.ดร.บุหงา วัฒนะ และท่าน รศ.ดร.ทิวัฒน์ มณีโชติ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนพมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี : [12-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาคหกรรม และสาขาวิชานิติศาสตร์ ช่วยแนะนำหลักสูตร ต่างๆ ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจจำนวนมาก : [09-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยอาจารย์ กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว อาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์บัณฑิตา สุขเจริญ นางสาวเจนจิรา เชื้อประดิษฐ์ และนางสาวศิริพร กลิ่นคำหอม ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ระหว่างวันที่ 19 มกราคาม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก : [02-02-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ ได้นำนักศึกษาภายในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องเหล้าอเมริกันวิสกี้และการผสมเครื่องดื่มค็อกเทล ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการ การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
3.เพื่อให้รู้หลักที่มาของวัตถุดิบที่นำมาเป็นเครื่องดื่มแต่ละชนิด
4.รู้จักและประยุกต์วิธีการในการผสมเครื่องดื่มของบาร์เทนเดอร์
โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ
1. คุณพงษ์พันธ์ แสงไทย ตำแหน่ง Brand Specialist Brown-Forman Thailand L.LC
2.คุณภูวดล สิทธิรุ่ง ตำแหน่ง Bartender School of Cocktail Management : [30-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เชิญอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาให้ความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารย์ 3 ท่าน ได้แก่
1.อาจารย์วสุธิดา นักเกษม
2.อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์
3.อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
โดยโครงการนี้ จัดที่เทศบาลตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ : [24-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561เวลา 13.00 น . ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี และรักษาการประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์ในหลักสูตรบริหารฯ เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง : [23-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพี่สอนน้องให้พร้อมสู่สายงานโลจิสติกส์ หัวข้อ “ทักษะของนักโลจิสติกส์มือใหม่ ในยุค 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีท่านอาจารย์พิสิษฐ์ ศรีอพิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารฯ เป็นผู้จัดโครงการในครั้งนี้ : [23-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่11มกราคม2560 คณะวิทยาการจัดการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและงานสังสรรค์วันปีใหม่ 2561 ของคณะ โดยมีท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี พร้อมด้วยท่านคณบดี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในการนี้ท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง : [23-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.แนะนำอาจารย์นิเทศของแต่ละสาขา/หลักสูตร
2.อาจารย์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร
3.แนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ โดยคุณพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว
โดยภายในงานมีนักศึกษาสาขา/หลักสูตรต่างๆภายในคณะวิทยาการจัดการให้ความสนใจเข้า ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก : [18-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และนางสาวเจนจิรา เชื้อประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนวเป็นจำนวนมาก : [12-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการนำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ : [20-12-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมืี่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ตัวแทนจาก บริษัท S.B. FURNITURE INDUSTRY มาร่วมอวยพรปีใหม่ 2018 ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย ท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกับเจรจาเรื่องการพัฒนานักศึกษาและการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : [14-12-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว” ครั้งที่ 2 โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ ระหว่างวันที่13-15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-16.30น ณ ห้องประชุมศรีเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งเพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : [14-12-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี อาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี และนายพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน" ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยคณบดีทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ : [07-12-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวัดสระเกศ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจฟังการแนะแนวและสมัครเรียนในครั้งนี้ด้วย : [06-12-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันนี้ (วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ภูธร กอดแก้ว และอาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนวเป็นจำนวนมาก : [06-12-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 - 16.00 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ได้เรียนเชิญบุคลากรของคณะดังนี้
1.ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี
2.ผศ.แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
3.นายพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นผู้กำหนดโจทย์การแข่งขันและเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 และการสร้าง Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ซึ่งมีโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 61 ทีม เพื่อค้นหาทีมที่มีความสามารถให้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยในวันดังกล่าวมีนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยกรรมการจำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังนี้
1.นายจิรศักดิ์ ตวงพลอย
2.นายนรินทร์ ศรีมงคลธร
3.นายเอกรัฐ เนียมนนท์
4.นายธนพงศ์ เฉลิมขวัญมงคล
5.นายศุภกานต์ พลขันธ์ : [13-11-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
#ธรรมะสวัสดี วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง บริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อการครองตน ครองงาน ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีท่าน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อ.ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ ผู้ช่วยคณบดี และยังมีอาจารย์และบุคลากรของคณะเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย : [19-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [12-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรือนแป้น อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการได้เป็นผู้เกษียณอายุราชการประจำปีนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [22-09-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ (ต่อเนื่องจนจบการศึกษา) ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 โดยมีคุณนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ เป็นผู้ให้ทุนและมอบทุนการศึกษา พร้อมนี้มีคุณชาติชาย เทพแปง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วม เป็นเกียรติในครั้งนี้ : [07-09-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่อง การตลาดแบบพอเพียง ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปวส. และบุคคลภายนอก รวมทั้งให้ข้อมูลและแนวทางในการเข้าศึกษาตามสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังทำให้คณะวิทยาการจัดการ ได้รับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้นอีกด้วย นำโดย อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ อาจารย์ภูธร กอดแก้ว และอาจารย์ปฐมพงษ์ บำเริบ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ : [28-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดกิจกรรม “Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda” ซึ่งเป็นโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานยนต์ฮอนด้า ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 50 ปีราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 โดยมี อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีอาจารย์ กรวิทย์ ต่ายกระทึก นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนโชว์ศักยภาพ Event Marketing ในรูปแบบกิจกรรมจริง ณ สถานที่จริง ในโครงการ Marketing Plan Contest : [22-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มอบเงินรางวัลให้กับนักศึกษาประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวจำนวน 4 ราย ซึ่งไปแข่งขันและได้รางวัลกลับมาจากที่ไปแข่งขัน Hospitality Art Competition with ASEAN Aroma 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 จำนวน 1 ราย ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 3 จำนวน 2 ราย และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจที่ดีต่อไป ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคณบดี (ห้อง 325) : [21-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 256 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้พาคุณแม่มารับรางวัลคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ด้วย : [11-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมี อาจารย์ ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช ประธานหลักสูตร นำนักศึกษา รุ่นพี่ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ : [03-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 : [26-07-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 1/2560 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [19-07-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำรา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยมี รศ.วรารัตน์ เขียวไพรี ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น ผศ.ประภาพิทย์ อินทรชัย ผศ.วัฒนชัย ชูมาก และผศ.ดร. ฐัศแก้ว ศรีสด เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งอาจารย์ ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก : [18-07-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและระบบสารสนเทศ รวมทั้งคณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยการจัดการ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านทางกิจกรรมพัฒนากระบวนการความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งภายในกิจกรรมมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด : [11-07-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นำโดย อาจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน กล่าวเปิดการประชุม และนำเจ้าหน้าที่ อาจารย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ : [05-07-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SAR 17 ระดับคณะ โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับรองคณบดี กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ คณาจารย์ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ , ผศ.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ กรรมการ และอาจารย์ ดร. วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 : [27-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.ดร.ภัทรา สุขะสุขคนธ์ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ภายในคณะได้เข้าร่วมการจัดได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เพื่อจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น“ผู้ประกอบการตัวน้อย” โดยมีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งภายในงานมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว : [07-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.ดร.ภัทรา สุขะสุขคนธ์ คณบดี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย อาจารย์วสุธิดา นักเกษม และ อาจารย์นุชรา แสวงสุข รองคณบดี ได้เข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ และมี ผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในการทำบันทึกข้อตกลงมีกรอบความร่วมมือดังนี้ คือ
“คณะวิทยาการจัดการ” กับ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จะร่วมมือกันในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
1.ระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลบริการวิชาการ
2.ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ มคอ.3, มคอ.5
3.ระบบสารสนเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
4.ระบบสารสนเทศจัดการความรู้ (KM)
5.ระบบสารสนเทศมอบหมายงานออนไลน์
: [05-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการดำเนินงานศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยวิทยากรครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ อาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ เพื่อให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับความสนใจในการเข้าร่วมโครงการจากศิษย์เก่า เยาวชนและบุคคลทั่วไป : [04-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยการจัดการ นำโดย อ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 (SAR17) ณ Centara Q Resort จังหวัดระยอง : [02-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. โดยมีอาจารย์ชมพรรณ จันทิมา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว นำผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์หลายท่านเข้าร่วมในครั้งนี้ : [26-05-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี กล่าวเปิดการประชุม : [24-05-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 โดยมีอาจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ได้นำผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์จำนวนหลายท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ : [05-05-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหาร อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [10-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมสำหรับการทำงานในหน่วยงานต่างๆ
2.เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษา การทำงานเป็นทีม และการนำเสนองานแก่นักศึกษา
3.เพื่อให้ความรู้ แนะแนวการฝึกงานและข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานแก่นักศึกษา
4.เพื่อให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานต่างๆ
ทั้งนี้ภายในงานมีคณาจารย์ให้โอวาทและคำแนะนำแก่นักศึกษาในการปฏิบัติตนในขณะออกฝึกงาน : [23-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ นำโดย อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมสำหรับการทำงานในหน่วยงานต่างๆ
2.เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษา การทำงานเป็นทีม และการนำเสนองานแก่นักศึกษา
3.เพื่อให้ความรู้ แนะแนวการฝึกงานและข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานแก่นักศึกษา
4.เพื่อให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานต่างๆ
ทั้งนี้ภายในงานมีคณาจารย์ให้โอวาทและคำแนะนำแก่นักศึกษาในการปฏิบัติตนในขณะออกฝึกงาน และมีบริษัทจำนวนมากมาพบปะ รับสมัครงาน และให้ความรู้ในการทำงานแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานในพิธิเปิด : [22-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
"นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 58/62 เป็นวิทยากรจัดโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเต้นระบำของสี โหลสายรุ้ง ไข่ลอยน้ำ ขวดเป่าลูกโป่ง ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดมงคลวราราม(สมพรพสกสรรค์) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น." : [10-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ออกบูธและแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 30, 31 มกราคม และ 2, 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนวัดสุวรรณาราม มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ทราบข้อมูลและมีโอกาสเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาสาขาวิชาที่คณะวิทยาการจัดการเปิดสอน
3.เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์และเผยแพร่หลักสูตรโดยเน้นให้เห็นจุดเด่นของคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น
4.เพื่อประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงส่งผลให้มีการเพิ่มจำนวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น
โดยมีอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ อาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ปฐมพงษ์ บำเริบ นางสาวเจนจิรา เชื้อประดิษฐ์ นายอัครเดช เตโช และนางสาวศิริพร กลิ่นคำหอม ไปร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย : [10-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร ประธานหลักสูตร อาจารย์หลักสูตรบัญชี และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะฯ ได้จัดปฐมนิเทศก์นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏ อาคาร 1 ชั้น 15 : [08-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำดอกไม้จันทน์” ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมเสร้างความรู้เกี่ยวกับ การฝึกทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานศพและสร้างเป็นอาชีพให้แก่ชุมชนกุฎีจีน และเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ชุมชนกุฎีจีน โดยมีอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ อาจารย์สุชีลา ศักดิ์เทวิน อาจารย์ประพัฒน์ เขียวประภัสสร และอาจารย์นุชรา แสวงสุข นำชาวชุมชนกุฎีจีนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ : [08-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทำบุญภัตตาหารเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 - 09.30 น. ณ บริเวณโรงอาหาร อาคาร 2 โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ นำศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ : [08-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาเอกการจัดการ รุ่น 57/38 สนใจการประกอบธุรกิจ /การเป็นผู้ประกอบการ จึงจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก โดยเชิญคุณกมลทิพย์ แซ่จิว เจ้าของบริษัทท้อปแมนทูล มาเป็นวิทยากรในวันนี้ 1 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. : [01-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพ้นธ์ 2560 สาขาการตลาดนำโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และอาจารย์กรวิทย์ ต่ายกระทึก ได้นำนักศึกษาเอกการ ตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ทีมเข้าแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 ทีม เงิน รางวัล 3,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 1 ทีม เงินรางวัล 1,000 บาท : [28-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “วัยรุ่นไทยรู้และเข้าใจความปลอดภัยในเพศสัมพันธ์ (Save Sex)” วิทยากร : คุณจิตติมา ภาณุเตชะ ผอ.มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพหญิง(สคส.) โดยมีอาจารย์ธัชกร ภัทรพันปี รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ผู้จัดงาน : อาจารย์พัทธนันท์ มั่งมี อาจารย์สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ : [21-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “นักธุรกิจรุ่นใหม่ เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ” วิทยากร : คุณกันตินันท์ ศรีสุริยประภา โดยมีอาจารย์ธัชกร ภัทรพันปี รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ผู้จัดงาน : อาจารย์พัทธนันท์ มั่งมี อาจารย์สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ : [21-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้จัดโครงการสร้างประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งภายในงานมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก : [21-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก : [17-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี และรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรประจำคณะ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี : [10-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชการและกิจการพิเศษ และอาจารย์ปฐมพงษ์ บำเริบ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก" : [09-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รอง คณบดี และอาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาการตลาด ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ โรงเรียน ปัญญาวรคุณ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก : [09-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการนำโดยอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดี ได้นำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการบริการวิชาการ "เทคนิคการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ" และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร : [04-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศิลปาชีพ (ภาคกลาง) จ.ฉะเชิงเทรา และนมัสการพระวัดพุทธมหาลาภ เป็นพระพุทธรูปเป็นโลหะ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจ เรียนรู้การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยมีอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช และอาจารย์ สุชีลา ศักดิ์เทวิน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ : [03-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ธุรกิจระหว่างประเทศต่อการจับกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 8 โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก : [31-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมและการจัดการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ครั้งที่ 12 เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ โรงอาหารอาคาร 2 มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ร่วม กิจกรรรมในรูปแบบของการจัดงานการบรรยายวิชาการ การแข่งขัน และการประกวดต่างๆ 2.เพื่อให้คณะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับ ชุมชนและประชาชนทั่วไป 3. เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องที่น่าสนใจต่างๆ 4. เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา บาร์และเครื่องดื่ม 5. เป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุตสากรรม บริการและการท่องเที่ยว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และมีอาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ และอาจารย์นุชรา แสวงสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ : [31-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพถ่ายโครงการ ถ้าคุณแน่ มาแก้สมการบัญชี ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ในงาน วันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์วสุธิดา นัก เกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธิเปิด โดยในงานมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก : [31-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพถ่ายโครงการสัมนาการขนส่งสินค้าอันตราย และมาตรการต่างๆ ในการส่ง สินค้าอันตราย ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 : [31-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0” ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ให้นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 2.2 เปิดโอกาสในการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจกับองค์กรภายนอก โดยมีอาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน อาจารย์ประพัฒน์ เขียวประภัสสร อาจารย์เฉลิมชัย ศุขไพบูลย์ รองศาสตราจารย์วรารัตน์ เขียวไพรี และอาจารย์วสุธิดา นักเกษม นำนักศึกษาเข้า ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ : [31-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก การสัมมนา "การจัดการธุรกิจแบบพอเพียง" เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏ อาคาร 1 ชั้น 15 โดยได้ รับเกียรติจากคณบดี ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ มาเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานสัมมนา เชิญวิทยากรจากชุมชนกุฎีจีน มีการสาธิตการทำขนมกุฎีจีน ขนมจีนโปรตุเกส ฯลฯ ซึ่ง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก : [31-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาด ในหัวข้อ “ขนมกุฎีจีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 12 (11 -13 มกราคม 2560) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก : [17-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 สาขาวิชาการบัญชีได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ไปศึกษาดูงาน ณ พระราชวังพญาไท ด้านศิลปวัฒนธรรม : [14-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมนักศึกษาเรื่อง “การจัดทำธุรกิจจำลอง” โดยมีอาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์ปฐมพงษ์ บำเริบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจจำลองในครั้งนี้ ณ ห้อง 9214 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ : [05-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีอาจารย์ ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [05-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ออกบูธและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย และอาจารย์กัลยานี เลื่องสุนทร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ไปแนะแนวหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (ภาษีเจริญ) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมฟังแนะแนวเป็นจำนวนมาก : [05-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีอาจารย์ สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พยอม วงศ์สารศรี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบทความวิชาการที่สามารถนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติและได้เผยแพร่ต่สาธารณชน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [05-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนกุฎีจีน โดยมีอาจารย์ วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรม ซึ่งมีอาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชนในด้านการประกอบอาชีพเสริม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 : [29-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจนำเที่ยว และสาขาการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อหาอาหารและน้ำดื่มไป บริการประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร : [09-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดกิจกรรมทำความดีโดยร่วมแจกอาหารและน้ำดื่มฟรีแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณท้องสนามหลวงและหัวลำโพง และช่วยกันเก็บขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในครั้งนี้ด้วย : [09-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เกี่ยวกับธุรกิจการบิน และทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ : [09-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยนักศึกษาภาคพิเศษ สมุทรปราการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สป 57/19 จัดกิจกรรมทำความดีโดยร่วมแจกขนม ลูกอม ยาดม ยาหม่อง และแจกพัดฟรี แก่ประชาชนที่อยู่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ : [09-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้จัด โดยมี อ.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณอุทัยวรรณ สว่างอรุณ(ครูจูลี่) ครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับพนักงานขับรถยนต์สาธารณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1101 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ : [09-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการสัมมนาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีอาจารย์ วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ณกานต์ บัวเผื่อน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ : [09-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทร ปราการ โดยอ.วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมเกล้าสดุดี 70 ปี ครองราชย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน วิชาการจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รุ่น สป 56/04 ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี คณะนักศึกษาจึงได้น้อมเอาแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านทรงสอนให้พสกนิกรชาวไทยได้รู้จักความพอเพียง มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้จำลองวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่มาเป็นแนวทาง 3 ตัวอย่าง ได้แก่การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงไก่ และการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า : [09-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ สาขาบัญชี รุ่น พ56/18 ได้จัดโครงการ “อยุธยาพาเพลิน” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีกิจกรรม “อิ่มบุญไหว้พระ แวะตลาดน้ำอโยธยา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำทีมโดย อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ซึ่งบรรยากาศในเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และอิ่มเอมใจกันถ้วนหน้า : [09-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่าน สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคณาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 : [13-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่องโอกาสสู่ความสำเร็จในงานอาชีพด้านการตลาด โดยมีคุณชัยพงษ์ จรัสวิเศษโสภณ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น บริษัท โบเต้อิควิริเบร่ จำกัด บริษัทตี๋น้อยแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท บิวตี้แอบโซลูท จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาให้อยากทำงานในสายงานการตลาดและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีการเรียนและการทำงาน ณ ห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา : [13-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมในหัวข้อ เทคนิคการสอนสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนชัย ชูมาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โมกขวิสุทธิ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง เทคนิคการสอนสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ต่อไป : [02-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประกอบอาชีพและการตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การทำงาน โดยมีคุณวีธนัทณ์ วโรตม์สุพรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายถึงแนวทางการประกอบอาชีพ และคุณปาริชาติ นามวงศ์ จากบริษัท จ๊อบดีบีดอทคอม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การทำงาน จากนั้นคณาจารย์ผูกข้อมือให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น : [02-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธบุรี นำโดย อาจารย์ รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีอาจารย์ณัฐธิดา คำประเสริฐ เป็นวิทยากรในการบรรยายในเรื่องการออกเสียงพยัญชนะ สระของภาษาจีน การทักทาย การแนะนำตัว และสร้างรูปประโยคต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้ ณ ห้องเรียน 265 อาคาร 2 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [01-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี รุ่น พ56/18 ได้จัดโครงการสัมมนา ณ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 50 ปี (ชั้น 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ และ อาจารย์ สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
        โดยการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนภาภรณ์ ไชยชาญพันธุ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมกับข้อควรรู้ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560” ซึ่งบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ภาษีอากรใหม่ที่มีจะผลบังคับใช้กับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปมีการเตรียมพร้อมเพื่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคำนวณภาษีต่างๆ และการชำระภาษีทำได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาขึ้น : [01-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ปี 2 ได้แก่ นางสาวชลดา ชูโชต และนางสาวชนิดา ฉัตรทอง เข้าร่วมการแข่งในงานสุนันทาวิชาการ "SSRU Bartender Challenge 2016" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : [30-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการและศูนย์ภาษา ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ห้อง 2128 เวลา 16.30 – 19.30 น. วิทยากรโดย ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้ และเตรียมความพร้อมให้มีความสามารถก้าวสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน AEC : [30-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์นิรมล บางพระ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเรื่องบุคลิกภาพในงานวาทวิทยา โดยมีอาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง บุคลิกภาพภายในและการยอมรับตัวตน (Self) บุคลิกภาพภายนอกเกี่ยวกับท่าทางพื้นฐาน การแต่งกาย การนั่ง ยืน เดิน และบุคลิกภาพเพื่อการพูดทางนิเทศศาสตร์ ให้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 7 : [29-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 - 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย ผู้ช่วยคณบดีงานระบบสารสนเทศ อาจารย์นุชรา แสวงสุข หัวหน้าสำนักงานคณะฯ ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศมอบหมายงานออนไลน์แก่บุคลากรภายในคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 : [24-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 นำโดย อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณาจารย์ภายในหลักสูตร และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 เพื่อแนะนำวิธีปฏิบัติในการเรียนการสอนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การทำความรู้จักระหว่างรุ่นน้อง-รุ่นพี่ ฯลฯ : [22-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและประกวดเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดยมีอาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ และคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีแห่เทียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการประกวดเทียนพรรษา คณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลชมเชย : [15-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและการออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 68 ปี ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 : [15-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น พนักงานสายสอนและสายสนับสนุนดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 68 ปี วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 : [08-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมวิพากษ์วิชาแกนของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 : [29-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR 16 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร. สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ อาจารย์ดร. วินัยธร วิชัยดิษฐ์ และผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง โดยมีอาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น : [27-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมวิพากษ์วิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา : [27-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงกาอบรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากการบินไทยมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ : [27-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำรา โดยมีผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [26-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ : [26-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ โดยมีอาจารย์ ดร. พัชราภา เอื้ออมรวนิช ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องงประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 : [26-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 22-23 มิ.ย.59 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดย ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี : [26-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาจัดการจัดการ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.นพคุณ ตรองรักการ อาจารย์วิจัย ภู่วัฒนกุล และอาจารย์จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์พัฒน์ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 : [10-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานกาประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 (SAR16) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีชแอนด์สปา จังหวัดระยอง : [10-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาจัดการจัดการ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ท่าน คือ ผศ. อัมพร เที่ยงตระกูล ผศ.ดร. นงเยาว์ อุทุมพร และ อ. กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559 : [10-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาจัดการจัดการ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยคณะกรรมการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร. นพปฎล ธาระวานิช อาจารย์นับทอง เวศนารัตน์ และอาจารย์ ดร. วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 : [10-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยมีอาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ท่าน คือ ผศ.ดร. สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ อาจารย์ ดร.ธรีเวช ทิตย์สีแสง และอาจารย์ ดร. อัญชลี ทองกำเนิด ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 : [10-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์ดร. นิภาภรณ์ คำเจริญ ผศ.ดร. รสริน ดิษฐบรรจง และอาจารย์วรรณพร จิตสังวรณ์ เป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ : [10-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยมีผศ.ดร. นงเยาว์ อุทุมพร อาจารย์ดร. วินัยธร วิชัยดิษฐ์ และผศ.ดร. รสริน ดิษฐบรรจง เป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ : [10-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยมี ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน : [09-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและการเขียนบทความ” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ วรารัตน์ เขียวไพรี และอาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านงานวิจัย ทั้งระเบียบวิธีวิจัย การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก : [08-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รู้ตัวเรา เข้าใจนาย ทำลายความขัดแย้งในองค์กร” โดยมีอาจารย์ วสุธิดา นักเกษม รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์ธนชัชาวัฒน์ วณิชญะชิรญาณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ : [08-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนกุฎีจีน โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 ซึ่งมีอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนให้สมาชิกในชุมชนกุฎีจีน เมื่อวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา : [08-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำทีมนักศึกษาสาขาการตลาดที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน การประกวดแผนการตลาด (RMUTP Marketing Plan Competition) ของคณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ : [08-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่าน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งภายในงานมีสถานประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามและสหกิจศึกษาในหัวข้อ คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ และรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้วย : [08-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมกุฏีจีน เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 11 ณ โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก : [08-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี อาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคุณจิรวุฒิ เพชรโชติ ผู้จัดการบริษัท compsss trip จำกัด และคุณอังคณา เตชะโกเมนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เมื่อวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา : [03-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2559 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีอาจารย์กำธร สิริชูติวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนที่สนใจได้รับความรู้ด้านภาษีเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุม 50ปี ราชภัฎธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [03-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่าน คณะวิทยาการจัดการ จัดงานสัมมนาวิชาการ การจัดการธุรกิจแบบพอเพียง เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 11 โดยมีคุณวิรัช แก้วภูมิแห่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 : [03-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 11 โดยมี ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ์ รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงอาหารอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา : [08-03-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขัน ถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี ครั้งที่ 10 เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 11 ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โดยมีอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 : [08-03-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ท่านผ่านมา หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมการประชุมสร้างความมือระหว่างหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการจากบริษัทต่างๆ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย : [20-01-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 กับการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านได้แก่ คุณขจร อ่วมศิริ คุณพัชราภรณ์ แกล้วเขตรการ คุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ และคุณกัมปนาท ตุงคะเตชะ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [20-01-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภายในคณะฯ เป็นตัวแทนนำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด : [21-12-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์จีระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นตัวแทนนำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้แก่ นายเจริญรัตน์ หงษ์คะ ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3, นายสกิน ศากยะ การจัดการ ชั้นปีที่ 3 และนายวรากร โชติช่วง ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PBC Quiz Bee ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันดังกล่าว : [04-12-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมาเป็นประธานเปิดงาน : [23-11-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพ ( Young Smart Accountants ) โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันอังคารที่ 27 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ระดับชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ) เข้าร่วมงานในครั้งนี้ : [07-11-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการ ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัด นครปฐม : [28-10-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (ร่าง)ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคลังสินค้าและการขนส่งทางอากาศ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา : [28-10-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบข้อสอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์”ซึ่ง อ.ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดย ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ผศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร และอ.ดร. พัชรี ปิยภัณฑ์ เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับ การออกแบบข้อสอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 : [12-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ทีม Gen Z DRU ได้แก่ นายนพดล สุทธาพิทักษ์สกุล และนายวรากร โชติช่วง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผนธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ “แผนธุรกิจ SMEs ที่น่าลงทุนในประเทศไทย เพื่อรองรับตลาด AEC” ซึ่งการประกวดแผนธุรกิจนี้จัดขึ้นในโครงการ Social Sciences Expo นิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมการวิจัยเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ธีม “New Gens for AEC”เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา : [12-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับประเทศ : [10-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
[วันที่ 8 กันยายน 2558] คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพของคณะฯ ทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูง : [10-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี , อาจารย์อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, , อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภายในคณะฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 ณ สวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีมาเป็นประธานเปิดงาน : [09-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภายในคณะฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาทางวิชาการและช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะฯ : [09-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีและคณาจารย์ภายในคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อบรมผสมเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนวัดดงมูลเหล็กโดยมีผู้สนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง : [09-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นุชรา แสวงสุขได้เข้าร่วมโครงการอบรมการทำธุรกิจเพาะเห็ดถุงเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนวัดดงมูลเหล็ก ณ ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการคือสมาชิกชุมชนวัดดงมูลเหล็กจำนวน 20 คน : [30-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่ออังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ประธานหลักสาขาวิชา ธุรกิจศึกษา กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อ.ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ประธานกรรมการ ผศ.ดร. นงเยาว์ อุทุมพร กรรมการ และอาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [19-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ดรุษ ประดิษฐ์ทรง อาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ และอาจาย์ กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [15-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ผศ.ดร. สุวัฒน์ ฉิมะสังคะนันท์ รศ. ศิริจันทร์ ศิริปทุมานันท์ และอาจารย์ ดร. พัชราภา เอื้ออมรวนิช ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา : [15-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อธุธยา รักษาการประธานหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ อาจารย์นับทอง เวศนารัตน์ และอาจารย์ ดร. นพปฎดล ธาระวานิช ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [15-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมกับเข้าร่วมประกวดการตกแต่งเทียนพรรษา ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากนั้นคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ นำขบวนนักศึกษา ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร : [15-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 4 ท่าน คือ 1. อาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี ประธาน 2. อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ กรรมการ 3. อาจารย์ภาณุ กุศลวงศ์ กรรมการ 4. อาจารย์วรรณพร สิตสังวรณ์ กรรมการและเลขานุการ : [04-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีความสามารถในด้านต่างๆ โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์ภายในคณะฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ : [29-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดนิทรรศการและผลงานวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยมี อ.ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ : [12-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 67 ปี ขึ้น โดยจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสอน สายสนับสนุนดีเด่น ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น พร้อมด้วยพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัย ซึ่งดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย : [12-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์พิเศษ โดยมีอ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ ประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการสอนของอาจารย์พิเศษให้เป็นไปในทิศทาเดียวกัน ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา : [12-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 : [12-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิกษก บรรลือฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 ออกฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพยนตร์สั้น ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการฝึกปฏิบัติจริงและเข้าใจต่อวิชาที่เรียนจากทฤษฎีและปฏิบัติจริงเป็นอย่างไรในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2558 : [12-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่าน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี อ.ดร.ภัทรา สุขสุคนธ์ คณบดี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ และคณาจารย์ภายในคณะฯ ทุกท่าน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ค่ายริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด : [23-06-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ตามการเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งในงานนี้ นางสาวนพภา แสงจันทร์ นักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ นำคณะสาธิตศิลปะหัตกรรมไทย ทำการสาธิตการถักเหรียญตุงข้าวเปลือก การสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก : [18-06-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 ขึ้น โดยมีอาจารย์ จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตร เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตร อาทิ การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาใหม่ 2558 ภาระงานสอนของอาจารย์ และการประกันคุณภาพของหลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 : [18-06-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (SAR 15) ณ Lake Heaven Resort & Park จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมให้แนวทางและนโยบายในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จากนั้นคณบดีและรองคณบดีบรรยายแนวทางในการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการ แบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบ เตรียมการนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง และแบ่งกลุ่มตามหลักสูตร เตรียมการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้บุคลากรของคณะฯได้มีประสบการณ์ร่วมกันทั้งในส่วนของการทำวิพากษ์และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร : [09-06-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์สุชีลา ศักดิ์เทวิน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก ซึ่งอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ทินภัทร ประภาสพงศ์ กรรการผู้จัดการบริษัททวินภัทร จำกัด และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก ณ อาคาร 2 ชั้น 12 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้วยการคิดบวกและมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ณ อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [09-06-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุภัทร เมิกข่วง สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุ-โทรทัศน์, นางสาว อาดีละห์ เจ๊ะแว สาขาธุรกิจศึกษา และนายปัณณฑัต ธรรมนิตย์ถาวร บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทีม DRU The Adventure ซึ่งคว้ารางวัลที่ 3 ในการแข่งขันประกวดแผนการสื่อสารทางการตลาด Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda โดยมีอาจารย์ จิระพงค์ เรืองกุน และอาจารย์ ดร. พัชราภา เอื้ออมรวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการนี้ด้วย : [14-05-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา อ.ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ จิระพงค์ เรืองกุน รับมอบโล่เกียรติยศ จากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้าจำกัด เพื่อมอบให้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทีม DRU The Adventure ได้แก่ นายสุภัทร เมิกข่วง, นายปัณฑัต ธรรมนิตย์ถาวร และนางสาวอาดีละห์ เจ๊ะแว ที่คว้ารางวัลอันดับ 3 ในโครงการ Marketing Plan Contest#7 by A.P. Honda : [14-05-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [23-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการค่ายธรรมะ “น้อมนำธรรมะ สอนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นนักบริหารทีดีในอนาคต” โดยมีอาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีพระครูพิพิธวรกิจจาทร พระครูสมุห์มานพ สุขาโต พระครูปัญญา วรปญฺญาเมธี พระครูธรรมธรองอาจ ฉนฺทธมฺโม และพระครูมหาสุริยา อภิฑฺฒโน จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นพระวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระธรรมธีรราชมหามุนี อาคารจอดรถ ชั้น 6 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร : [10-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในการอบรมมีตัวแทนจากสถานประกอบการชั้นนำมาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน อาทิ บริษัทซีพีเอฟ , SB furniture, Chester’s, และ CP ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเป็นจำนวนมาก : [10-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมเพื่อก้าวนำไปสู่ผู้นำด้านธุรกิจ” โดยมี ผศ.ดร. ศิกษก บรรลือฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และพระมหาขุนชัย กิตติสุโภ จากวัดราชโอรสาราม เป็นพระวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรมและนำไปพัฒนาตนเองสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 : [10-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการตลาดอย่างไรให้เจ๋ง โดยมีอาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีอาจารย์สิริวิวัฒน์ บุษยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และวิธีคิด ในการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพในครั้งนี้ อีกด้วย : [10-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดงาน ในการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับบุคลากร นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจที่เข้าร่วมฟัง เพื่อการเตรียมความพร้อมและรองรับกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดย คุณจิราวุฒิ เพชรโชติ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมได้แก่อาจารย์ในสาขาการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวนิช และ อาจารย์สุชีลา ศักดิ์เทวิน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้สนใจเป็นอย่างดี : [27-02-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีอาจารย์ อาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช, อาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน, อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง, อาจารย์สุชีลา ศักดิ์เทวิน นำนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาดูงานตามนโยบายทางการศึกษาของภาครัฐซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยวิธีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งในการศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหลวงจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ราษฏรโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้ความรู้ในการนำศิลปะมาวาดลวดลายอยู่บนพื้นผ้า ภาชนะ เครื่องใช้ และหัตถกรรมหลายแขนง เช่น กลุ่มฝึกอาชีพกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มฝึกอาชีพทำผ้า ทอจก กลุ่มอาชีพปักผ้า และสลักไม้ เพื่อให้เกิดความอยู่ดี กินดี มีความสุข ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ รวมทั้งการศึกษาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยน้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ การใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การศึกษาศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ซึ่งตุ๊กตาชาววังทำจากดินเหนียวแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ เช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ สุภาษิตคำพังเพยไทย หรือรูปผลไม้ไทยหลายหลายชนิด ซึ่งทำให้นักนักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง ในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับโครงการหลวง ได้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชน และสามารถนำหลักการ และแนวคิดในการพัฒนาประเทศและการศึกษา มาประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันต่อไป : [16-02-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับการแสดงทางนิเทศศาสตร์ เนื่องในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 10 DRU Show Case 2015 โดยมี อาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้กำกับภาพยนตร์และดารานักแสดง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 : [13-02-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น พ53/02 และ พ53/03 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนาวิชาการ การจัดการธุรกิจแบบพอเพียง ครั้งที่ 6 เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 10 DRU Show Case 2015 โดยมีอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงาน อาจารย์สุมิตร แก้วสิทธิ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจแบบพอเพียงแก่ผู้ร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [13-02-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระและสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 : [05-02-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี “พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 10” วันที่ 24 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา : [03-02-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยมี ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และมี รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข ผศ.อัญชุลี วงษ์บุญงาม และอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ เป็นอนุกรรมการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันพุธ ที่ 28 และวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา : [30-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป ได้จัดบริการวิชาการสู่สังคม ในโครงการอบรมความพร้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “ผู้ประกอบการข้ามวัฒนธรรมอาเซียนสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ”ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี และ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในงาน : [23-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 10 DRU Show Case 2015 ณ โรงอาหาร อาคาร 2 ชั้น 1 : [21-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแข่งขันถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี ในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 10 DRU Show Case 2015 โดยมี อาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดการแข่งขัน จากนั้นอาจารย์ สรุศักดิ์ ชัยชิตาทร ประธานหลักสูตรบัญชี เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เมื่อวันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา : [20-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการท่องเที่ยว ในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 10 DRU Show case 2015 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 : [20-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพบรรยากาศงาน DRU OPEN HOUSE 2015 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [19-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์วันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 10 วันที่ 13 มกราคม 2558 ณ อาคาร 1 ชั้น 15 : [16-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ได้มีการเซ็นสัญญา บันทึกข้อตกลงโครงการสหกิจศึกษา (COOPERATIVE EDUCATION) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ร่วมกับ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล กับนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท โดยที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่ต้องพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาควบคู่ไปกับการเป็นเลิศทางวิชาการและความชำนาญเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจในปัจจุบันฯ : [08-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ : ร่วมใจนักศึกษา ปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม
ชื่อโครงการ : ร่วมใจนักศึกษา ปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เกียรติ ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม ๕๕/๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [05-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศงาน DRU OPEN HOUSE มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 2557 : [22-12-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ปฐมพงษ์ บำเริบและอาจารย์ภูธร กอดแก้ว ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ณ รร.วรราชาทินัดดามาตุ : [04-12-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
ทางโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุรัตน์ จงดาเป็นอย่างสูงที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นวิทยากรบรรยายในวิชานาฏศิลป์ไทย : [27-11-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนุสรา เจรจาปรีดี รองประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะวิทยาการจัดการให้เข้ารับการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ในการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 มาร่วมเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ ต้นแบบดีๆของน้องๆได้ผ่านการคัดเลือกในรอบมหาวิทยาลัยที่จะมีการพิจารณาในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายนนี้กันด้วยนะครับ ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวขวิทยาขลัง อธิการบดีให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมื่อคราวที่นส.อนุสรา เจรจาปรีดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศด้านการมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น : [25-11-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2557 : [24-11-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้จัดกิจกรรม "Marketing Plan โครงการ 7 by A.P. Honda" ซึ่งเป็นโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนในด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประจำเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมรับทุนการศึกษา และลุ้นเป็นตัวแทนประจำภาค เพื่อเข้าร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Bangkok International Motor show 2015 และผลการประกวด "ทีม DRU The Adventure จากคณะวิทยาการจัดการ" ได้เข้าสู่รอบการแข่งขันต่อไป : [13-11-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการ การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป (กล้วยอบน้ำผึ้ง) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายเจริญรัตน์ หงษ์คะ นายวสุ สุพิชญ์ นายอนุสรณ์ กล่อมเพชร นายสุรชัย จันทเขต และนายสกิน ศากยะ โดยมี อ.กมลทิพย์ โตเมศน์ และอ.ธมนวรรณ์ อุปลา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ไปแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา : [13-11-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
10 ตุลาคม 2557 อาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการโดยนายภิญโญ กิจบุญชู ประธานสโมสรนักศึกษาภาคพิเศษ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ทั้งนี้ท่านประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษาภาคพิเศษและสโมสรนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรครูฝึกจากกองทัพเรือด้วยครับ : [20-10-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่ 1 ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย(คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์) ผู้แทนจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวATTA(คุณผดุงชัย พิสุทธาดามงคล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ผู้ช่วยศาสตรจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ) และผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เกียรติสอบสัมภาษณ์ผู้คัดเลือกเข้ารับการอบรม : [02-10-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ 20 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ธมนวรรณ์ อุปลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมและผู้เข้าประกวดผลงาน ซึ่งผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว วรัทธิ์นันท์ เจริญราศี นักศึกษานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัล : [25-08-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. ปรียาวดี ผลเอนก คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์ รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านวิจัยและบริหารองค์ความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและการสอน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 : [25-08-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือขายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก “HR Professional สานฝันเพื่อรุ่นน้อง” ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์ กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น คุณฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะไมเนอร์ฟู๊ดกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) คุณธเนศ แก้วจังหาร เจ้าหน้าที่อบรม บริษัทเอ็มโอแคปจำกัด และคุณปิยธิดา สินทวี เจ้าหน้าที่ประจำการงานบุคคล(ต่างประเทศ) โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี เป็นวิทยการในการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารคน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ พุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา : [25-08-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหารคณะ ได้ต้อนรับ รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 : [22-08-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อก้าวสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดการอบรม 2 แห่ง ได้แก่บริษัทเอทีวี แพนเตอร์จำกัด (พระสมุทรเจดีย์) โดยมีอาจารย์รวิกานต์ โอภาส เป็นวิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และบริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(บางพลี) โดยมีอาจารย์ชมพูนุช ถาวรวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งอาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ใช้ในการอบรมในครั้งนี้ เป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นต้น : [06-08-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ 15 โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงกับ คุณมานิตย์ พิมพาเรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ จากนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ภาคธุรกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี คุณมานิตย์ พิมพาเรียน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรม Le Meridien Phuket Beach Resort และคุณ พรสวรรค์ บุรพชนก ผู้จัดการฝ่ายทรัยากรมนุษย์ โรงแรม JW Marriott Phuket Beach Resort เป็นวิทยากรในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่าน : [06-08-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดบุปผารามวรวิหาร เมื่อวันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา : [22-07-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
สานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีนี้สีชมพู ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานสานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีนี้สีชมพู ครั้งที่ 2 Hat Party ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพิเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้น 6 โดยมี ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวเปิดงาน จากนั้นตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรีแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ โดยมีคุณอัมพรรณ์ กล้าหาญ ประธานดำเนินงานฝ่ายศิษย์เก่า กล่าวมุทิตาจิตคณาจารย์ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาการจัดการ การแสดงมายากล กิจกรรมทางวิชาการเสริมความรู้เกี่ยวกับ AEC และการมอบรางวัลแต่งกายดีเด่นขวัญใจคณาจารย์ และขวัญใจผู้เข้าร่วมงานรวม 3 รางวัลอีกด้วย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... http://goo.gl/fJ3Xlj : [24-06-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกอบรมและนันทนาการ (หลักสูตรใหม่) 2557 ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดร. สมบัติ กาญจนกิจ อาจารย์ดร.พยัต วุฒิรงค์ และ คุณวราวุธ สรัสสลักษณ์ เข้าร่วมการวิพากษ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [16-06-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
HR ปัจฉิมนิเทศ : อาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนา แนะนำธุรกิจและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ โดยมีคุณ กิตติเดช แก้วประกอบ จากบริษัทโปรดักส์คอนซัลแต้นท์จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทสิวะดล เป็นวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ด้าน HR เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา : [15-06-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
SAR14 คณะวิทยาการจัดการ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (SAR14) โดยมีอาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบ พร้อมเตรียมการนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ณ โรงแรมชมวิว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา : [03-06-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : (SAR 14) เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 14) โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมี ผศ.ดร. ต่อพงษ์ กรีธาชาติ อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ และอาจารย์ดร. วิชุดา พรายยงค์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการได้มีโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุง และเป็นการายงานผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [03-06-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ชมพรรณ จันทิมา ประธานหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ อาจารย์รสริน ดิษฐบรรจง และคุณเนตรรุ้ง อยู่เจริญ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [08-05-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.จำรัส ด้วงสุวรรณ อาจารย์นันทิยา ลิมปิวรรณ และคุณบุษบา กอศรีสกุล ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [08-05-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษญ์ อาจารย์พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์ และอาจารย์ ดร. วิชุดา พรายยงค์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา : [02-05-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษญ์ ผศ. วิโรจน์ เรือนแป้น และอาจารย์วรรณพร จิตสังวรณ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 : [02-05-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธ ที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่าน กลุ่มงานวิจัยและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ โดยการประชุมเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคการออกแบบการวิจัย และเทคนิคการสอน”โดย อ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ซึ่งมีอ.ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง และ อ.ดร.เฉลิมชัย ศุขไพบูลย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [10-04-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เปิดงานแถลงข่าวการจัดงานสานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีนี้สีชมพูครั้งที่ 2 ของคณะวิทยาการจัดการ ในครั้งนี้งานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.57 ณ Convention Hall ชั้น 6 ห้างอิมพิเรียลเวิล์ดสำโรง ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน แขกผู้มีเกียรติ และกรรมการทุกคนที่มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ : [02-04-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2556 ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการจัดการความรู้ "การทำบัญชีครัวเรือนเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน จากทีมงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และการสาธิตการทำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ไล่ยุง โดยคุณชลดา สร้อยดอก ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [31-03-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
ชมรมคนรักบัญชี ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ จัดโครงการภาษีเสียงตามสาย ให้ความรู้กับชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา : [31-03-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ธนพล สมพลกรัง อาจารย์กรวิทย์ ต่ายกระทึก อาจารย์ปฐมพงษ์ บำเริบและบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปปอเรชั่น จำกัด ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการที่ โรงเรียนมัธยมวัดคาวคะนอง ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการนี้ ด้วย : [26-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ที่ไปแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 6 ก.พ.57 ได้รางวัลชมเชยประเภทความคิดสร้างสรรค์ : [24-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ ได้ให้การต้อนรับคุณนภาพร เล้าสินวัฒนา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม สำนักพระราชวังในโอกาสที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยในราชสำนัก” : [21-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 32 : [21-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์สยาม ยิ้มบัว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจำนวน 2 คนร่วมเป็นกรรมการและสักขีพยานในการแข่งขันขับร้อง เพลง 5 ภูมิภาคซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและโรงเรียนดนตรีวาทินี : [21-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพิกุล-จัน : [21-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางนศ.และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ใจดีไปให้ความรู้และบริจาคของให้น้องๆโรงเรียนพระพุทธฉาย จ.สระบุรี ศ.21ก.พ.57 : [21-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์สยาม ยิ้มบัว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญจากสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดาให้เป็นวิทยากร : [21-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์สยาม ยิ้มบัว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าชมคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิค “จีบคนกรุงเทพ” : [21-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว ขอแสดงความยินดีกับรางวัล ขวัญใจมหาชน การแข่งขัน Mighty mix University challenge 2014 : [13-02-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ"ศัพท์จีนน่ารู้สู่AEC" พ.29ม.ค.57 เวลา 17.30น. ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร3 ชั้น5 บริการวิชาการโดยนศ.ภาคพิเศษ พ52/13 วิชาเอกการจัดการทั่วไป เปิดงานโดยคณบดี ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ : [29-01-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ Scoopy i Marketing Plan Contest by Honda #6 ประกวดแผนสื่อสารการตลาดในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ในวันนี้เป็นกิจกรรมในช่วงของการนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจัดกิจกรรมในช่วงที่ 3 คือ การปฏิบัติกิจกรรม (Event) ตามแผนการตลาดที่ส่งเข้าประกวด ระยะเวลา 1 วัน ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดภายใต้ชื่อทีม “ฟ้าประทาน” ประกอบด้วย นายวรายุ แก้วสง่า นายปัณณฑัต ธรรมนิตย์ถาวร นางสาววิภาวดี ยกย่อง นางสาวนพรรณทิพย์ รัตนวิจิตร์ จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และนายนิรันด์ รามณี จากหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว รวม 5 คน โดยมีอาจารย์สุทธาทิพย์ กาญจนี อาจารย์พัชราภา เอื้ออมรวนิช และอาจารย์ชมพรรณ จันทิมา เป็นที่ปรึกษา : [27-01-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ออกแนะแนวทางศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ รร.วัดรางบัว 20 มกราคม 2557 : [20-01-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ วันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 9” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีการเรียนรู้ในศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา : [17-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์สยาม ยิ้มบัว และอาจารย์พิมพ์ชญา ปักเปี่ยม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 9 โดย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในช่วงเช้า คุณนภาพร เล้าสินวัฒนา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยในราชสำนัก ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 จากนั้นในช่วงบ่ายมีการสาธิตเชิงปฏิบัติการ “งานช่างสิบหมู่” โดยโรงเรียนวิทยาลัยในวัง(ชาย) ซึ่งมีการสาธิตการวาดลายไทย การแทงหยวกกล้วย การประดิษฐ์พวกมะโหด ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา : [17-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์วสุธิดา นักเกษม จัดโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การจัดการธุรกิจแบบพอเพียง ครั้งที่ 5” เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 9 โดยดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ดร.ศุภากร รัชพงศ์ และอาจารย์ มะนิต ทับแสง วิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้เยาชนและบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา : [17-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จัดโครงการ ประกวดแผนการตลาดและการนำเสนอทางธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา “ธุรกิจไทยก้าวไกลในอาเซียน” เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 9 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ โรงอาหาร อาคาร 2 ที่ผ่านมา : [17-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 9 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ผ่านมา : [17-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแข่งขัน “ตอบปัญหาทางธุรกิจ” เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ผ่านมา : [17-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ โรงอาหารอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [17-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขัน ถ้าคุณแน่ มาแก้สมการบัญชี ครั้งที่ 7 :เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการแข่งขัน ถ้าคุณแน่ มาแก้สมการบัญชี ครั้งที่ 7 เนื่องในงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 9 โดยอาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการแข่งขันถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี ครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาจากหลายสถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการบัญชีให้กับผู้เข้าแข่งขัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ซึ่งผลการแข่งขันชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ทีม 4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ทีม 2 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [17-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประกวด DJ. AEC หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแข่งขันประกวด DJ. AEC เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 9 โดยมี ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ ทีม AEC Beyond จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ ทีม A.M. Voice จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รางวัลชมเชย ทีม Tour Tac จากโรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจทีม และทีมปันไมตรี จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมมีความรู้และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC และส่งเสริมวัฒนธรรมและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสตูดิโอวิทยุกระจายเสียง อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา : [16-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ วันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 9 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 : [16-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ กับ บริษัท เชสเอตร์ ฟู๊ด จำกัด : [16-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงานวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 : [15-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดอบรมการทำตะไคร้หอมกันยุง ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ศูนย์จตุรมิตรสัมพันธ์ : [03-12-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
ฝ่ายสารสนเทศร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการทำ E-learning แก่บุคลากรในคณะฯ และผู้สนใจ ใน วันที่ 20 พ.ย. 56 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ห้อง 331 โดยมีท่านคณบดี อ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน และวิทยากรในการบรรยายโดย อาจารย์แอนนา พายุพัด : [21-11-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ 4 สถาบัน : [11-11-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการจัดการความรู้ “การอบรมการทำน้ำยาซักผ้า” ให้แก่ชุมชนวัดกันตทาราม ตลาดพลู ปากคลองสะแก โรงเจ วัดบางสะแกนอก วัดอินทาราม สุเหร่าสวนพลู และรัชดาภิเษก 14 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตั้งต่อเวลา 13.00 – 17.00 น. โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนธนุบรีวรเทพีพลารักษ์ : [07-11-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประกวดดาว เดือน หนุ่มหน้าสวย สาวหน้าหล่อและบูมเชียร์ คณะวิทยาการจัดการประจำปี 2556 Freshy Boy and Girl Management Star Contest 2013 : Thainess นำไทยสู่อาเซียนด้วยวิถีแห่งความเป็นไทย : [17-10-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีปิดโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการเเละศูนย์ภาษาจัดเเข่งจันเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสู่อาเซียน : [17-10-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ โดย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระดับปริญญาตรีระหว่างคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร : [09-10-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการมอบรางวัล คนดี คนเก่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 : [01-10-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการปัจฉิมนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 1/2556 ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 : [01-10-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
“เทคนิครวยเป็นล้านด้วย ebay” นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น พ52/02 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “เทคนิครวยด้วย eBay” : [28-08-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยอาจารย์นิรมล บางพระ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ : [28-08-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 : [20-08-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพิธีประกาศรางวัลฑูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ : [16-08-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม ELLIS : [16-08-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่สายงานอาชีพในอนาคต” : [30-07-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีการเปิดงานวันราชภัฏธนบุรีวิชาการ ครั้งที่ 3 : [29-07-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา : [29-07-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2556 : [29-07-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2556 : [29-07-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีผูกสายสัมพันธ์ บายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2556 : [29-07-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ(รุ่นที่ 2)ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร : [28-07-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โบนันซ่า แอดเวนเจอร์ พาร์ค อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ : [20-06-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 อาจารย์ชฎากาญจน์ เจริญรบ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC 2015 ณ ห้องประชุมอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ : [20-06-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 อาจารย์สยาม ยิ้มบัว และอาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดโครงการเสวนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาลัยดุสิตธานี และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ณ ห้องศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 : [20-06-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 นางสาวอนุสรา เจรจาปรีดี นักศึกษาโปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคนดีศรีสถาบันในกิจกรรมวิสาขบูชา ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย : [04-06-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2556 นางสาวอนุสรา เจรจาปรีดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2556 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย : [04-06-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์ วสุธิดา นักเกษม ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจและนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น พ.53/08 วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจในยุค AEC (แผนการเงิน)” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป : [22-05-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์จิระพงศ์ เรืองกุล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้” ให้กับคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ : [22-05-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 อาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้พานางสาวอนุสรา เจรจาปรีดี นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการสัมภาษณ์ในโครงการ เชิดชูคนดี พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษายั่งยืน : [17-05-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 อาจารย์สยาม ยิ้มบัว หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าพบคุณสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์ Food Operation Director บริษัท กินกับตัน จำกัด เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการทำงาน และความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ : [28-04-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 อาจารย์สยาม ยิ้มบัว และอาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยววิถีถิ่นชุมชน ตอน “ยลเสน่ห์ตลาดร้อยปี ชมของดีบ้านบุ” ตามโครงการธนบุรีสัญจร พระนครควรชม ครั้งที่ 1 : [18-04-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์สยาม ยิ้มบัว หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานกาชาด ประจำปี 2556 ณ สวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต : [18-04-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 มกราคม อาจารย์สยาม ยิ้มบัว หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้นำนักศึกษาธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจโรงแรม เข้าร่วมโครงการ ฝึกประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดนิทรรศการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมการให้บริการ และร่วมสืบสานมรดกแห่งชาติไทย ณ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ และพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม : [16-04-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2556 อาจารย์สยาม ยิ้มบัว และอาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษาและการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ณ ห้องประชุมชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : [16-04-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีนี้สีชมพู ครั้งที่ 1” ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพิเรียล เวิล์ด สำโรง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน และ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน : [16-04-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และบริษัท แมคไทย จำกัด ได้ร่วมมือกันทางวิชาการ และสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา : [29-03-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 อาจารย์สยาม ยิ้มบัว และอาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยมหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการประกวดทูตประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ“DRU Management Ambassador Contest 2013” : [22-03-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ผศ.ประภาพิทย์ อินทรชัย อาจารย์ประจำโปรแกรมนิเทศศาสตร์ จัดโครงการประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน โดยมี นายคเณศ แสงศรี และ นายพงษ์นรา วัจนะสาธิต ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยาย : [20-03-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพ” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินโดยมีอาจารย์ดร.จริยา กลิ่นจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ : [20-03-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์นิรมล บางพระ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมการพูดและการแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์ : [20-03-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ จัดประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า เพื่อจัดเตรียมงานสานสัมพันธ์ น้องพี่ ราตรีนี้ สีชมพู ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2556 นี้ : [20-03-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 อาจารย์สยาม ยิ้มบัว อาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้ให้การสนับสนุนของรางวัลแก่ชุมชนหมู่ 6 ร่วมใจ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร : [14-03-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 อาจารย์สยาม ยิ้มบัว หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ การเตรียมพร้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2556 : [14-03-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นำโดยอาจารย์สยาม ยิ้มบัว และอาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแต่งกายนางในวรรณคดี ในงานสัปดาห์วิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : [14-03-2013]
ประมวลภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมทั้งหมด 386 รายการ
Powered by MANAGEMENT DRU ? 2010 Best view 1024x768 Chrome
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021email : tachakorn_w@hotmail.com