2

News

October 18, 2019

การจัดรูปแบบฟอร์แมต

เอกสารอบรมการจัดรูปแบบฟอร์แมตเล่มโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์

Read More
October 18, 2019

แนวทางการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา รุ่น 60/53

แนวทางการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา รุ่น 60/53

Read More
April 04, 2019

รายชื่ออาจารย์นิเทศ นักศึกษาฝึกงาน เทอม 1/2562

รายชื่ออาจารย์นิเทศ นักศึกษาฝึกงาน เทอม 1/2562

Read More
November 03, 2019

ตารางสอบโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2562

ตารางสอบโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เดือน มีนาคม 2562

Read More
October 18, 2019

ประกาศเกี่ยวกับ DRU-TEST

ประกาศเกี่ยวกับ DRU-TEST

Read More
December 02, 2019

เกณฑ์และกำหนดการเข้าสอบโครงการพิเศษ 2/2561

เกณฑ์และกำหนดการเข้าสอบโครงการพิเศษ

Read More
January 10, 2018

รายชื่ออาจารย์นิเทศฝึกงานเทอม 2/2561

รายชื่ออาจารย์นิเทศฝึกงานเทอม 2/2561 ขอให้นักศึกษารีบทำเรื่องออกฝึกงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เกิน วันที่ 19 ตุลาคม 2561 

Read More
September 02, 2018

ตารางสอบโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตารางสอบโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Read More
October 18, 2019

ผลการสอบ DRU TEST

ระบบตรวจสอบผลการสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ DRU TEST 

Read More
October 18, 2019

การจัดรูปแบบฟอร์แมต

เอกสารอบรมการจัดรูปแบบฟอร์แมตเล่มโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์

Read More
October 18, 2019

แนวทางการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา รุ่น 60/53

แนวทางการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา รุ่น 60/53

Read More
April 04, 2019

รายชื่ออาจารย์นิเทศ นักศึกษาฝึกงาน เทอม 1/2562

รายชื่ออาจารย์นิเทศ นักศึกษาฝึกงาน เทอม 1/2562

Read More
November 03, 2019

ตารางสอบโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2562

ตารางสอบโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เดือน มีนาคม 2562

Read More
October 18, 2019

ประกาศเกี่ยวกับ DRU-TEST

ประกาศเกี่ยวกับ DRU-TEST

Read More
December 02, 2019

เกณฑ์และกำหนดการเข้าสอบโครงการพิเศษ 2/2561

เกณฑ์และกำหนดการเข้าสอบโครงการพิเศษ

Read More
January 10, 2018

รายชื่ออาจารย์นิเทศฝึกงานเทอม 2/2561

รายชื่ออาจารย์นิเทศฝึกงานเทอม 2/2561 ขอให้นักศึกษารีบทำเรื่องออกฝึกงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เกิน วันที่ 19 ตุลาคม 2561 

Read More
September 02, 2018

ตารางสอบโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตารางสอบโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Read More
October 18, 2019

ผลการสอบ DRU TEST

ระบบตรวจสอบผลการสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ DRU TEST 

Read More