ข้อมูลดาว-เดือน

ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ดา เงื้อมผา
ชื่อเล่น : แนค
ตำแหน่ง : ดาวเทียม ปี 2560
สาขา : วิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม)