ข้อมูลดาว-เดือน

ชื่อ-สกุล : นางสาวศรันย์พร มั่นคง
ชื่อเล่น : ไอร์แลนด์
ตำแหน่ง : ดาว ปี 2560
สาขา : วิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจนำเที่ยว)