ข้อมูลดาว-เดือน

ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงธ์ ประสงค์ทรัพย์
ชื่อเล่น : บิว
ตำแหน่ง : เดือน ปี 2560
สาขา : วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์