ข้อมูลดาว-เดือน

ชื่อ-สกุล : นางสาว ขวัญชนก กันสวัสดิ์
ชื่อเล่น : เตย
ตำแหน่ง : ดาว ปี 2560
สาขา : วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์