ข้อมูลดาว-เดือน

ชื่อ-สกุล : นายนายปริญญา ว่องนิยมเกษตร
ชื่อเล่น : ไนท์
ตำแหน่ง : เดือน ปี 2560
สาขา : วิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม)