ข้อมูลดาว-เดือน

ชื่อ-สกุล : นางสาววัชรินทร์ สุวิมล
ชื่อเล่น : เฟริน์
ตำแหน่ง : ดาว ปี 2560
สาขา : วิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม)