ข้อมูลดาว-เดือน

ชื่อ-สกุล : นายปัณณธร ศิลป์ประสิทธิ์
ชื่อเล่น : มอส
ตำแหน่ง : เดือน ปี 2560
สาขา : การตลาด