ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   วงษ์คำชัย

อาจารย์กมลทิพย์   โตเมศน์

อาจารย์แอนนา   พายุพัด

อาจารย์นิชาภา   พิมพสุต

อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว

อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน