ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและระบบสารสนเทศ รวมทั้งคณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยการจัดการ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านทางกิจกรรมพัฒนากระบวนการความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งภายในกิจกรรมมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

12/07/2017 จำนวนการอ่าน : 913 ครั้งกิจกรรมอื่นๆ